หัวเว็บเพจ graded reader หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ graded reader หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ graded reader หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ graded reader หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ grader reader หน้า2 ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก สนุกกับหนังสืออ่านนอกเวลา หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ graded reader หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

หน้า 2: สนุกกับหนังสืออ่านนอกเวลา                                                        วงกต จันทพานิช


                                                                       ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษคือการสร้างความเข้าใจหลัก
การใช้ไวยากรณ์อังกฤษในสถานการณ์การใช้จริง

      สิ่งแรกที่เราจะได้จากการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษก็คือ หลังจากเราได้เรียนรู้หลัก
การใช้ไวยากรณ์ต่างๆมาจากห้องเรียนและ/หรือจากการอ่านบทความในเว็บไซทนี้แล้ว เรา
ก็จะได้ทราบเวลาใช้จริงนั้นเจ้าของภาษาใช้กันอย่างไร อันจะเป็นการทบทวนหลักการใช้
ไวยากรณ์อังกฤษของเราให้แน่นขึ้น ให้กระจ่างชัดขึ้น และให้เป็นการใช้ได้เองโดยอัตโนมัติ
ไปในที่สุด ดังนี้

      1. ได้เข้าใจหลักการใช้ Past Simple

      เราใช้ Past Simple เมื่อเหตุการณ์ที่เราจะกล่าวถึงนั้นได้เกิดขึ้นและได้จบสิ้นลงไป
แล้ว และคำบรรยายในวรรณกรรมภาษาอังกฤษก็จะถือว่าเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่
ได้เกิดขึ้น และได้จบสิ้นลงไปแล้ว จึงต้องใช้ในรูปของ Past Simple เช่น

      –They came closer and stopped. One of them lifted her veil, and
        in the still evening light I saw the face of Marian Halcombe. A
        changed face. Thin and pale, full of pain and fear. (The Woman in
          White, Oxford University Press)

      2. ได้เข้าใจหลักการใช้ past tenses อื่นๆ

      ถ้าเหตุการณ์ในคำบรรยายสอดคล้องกับ past tense อื่นก็จะมีการใช้ past tense
อื่นๆนั้น ให้เราได้เข้าใจการ past tense ตามสถานการณ์จริงด้วย เช่น

      –He had a bright idea while he was changing his clothes: he ought
        to have an envelope hidden in his suitcase, with a note on it saying
        that it should not be opened for several months.
(The Talented Mr.
          Ripley, Pearson Education Limited & Penguin Books)


      3. ได้เข้าใจหลักการใช้ tense อื่นๆ

      ส่วนการใช้ tense อื่นๆก็จะปรากฏอยู่ในคำพูดของตัวละครต่างๆ ให้เราได้เรียนรู้ว่าใน
สถานการณ์นั้นๆเราควรจะใช้ tense อะไร เช่น

      –“Then take some of these men at once, follow the criminal, and
        bring him back here. He hasn’t gone far, I’m sure.” (The Three
          Strangers, Oxford University Press)

       –“Aunt Lavinia, where has he gone? At his house they said he
        had left town. I asked no more question; I was ashamed. Has he
        gone to New Orleans?” (Washington Square, Oxford University Press)

      –“Stop!” I said “Stop! We will not allow this. And to show my power,
        I will make the moon dark.” (King Solomon’s Mines, Pearson Education
          Limited & Penguin Books)


      4. ได้เข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์อื่นๆ

      และก็ไม่ใช่แค่การใช้ tense ต่างๆเท่านั้น หลักการใช้ไวยากรณ์อื่นๆก็จะปรากฏอยู่ใน
เนื้อหาของวรรณกรรมฉบับ retold เหล่านี้ ให้เราได้ทำความเข้าใจจนกระจ่างแจ้งด้วย เช่น 

      –The low hills you can see are like island surrounded by marsh. (The
          Hound of the Baskervilles, ซีเอ็ด & Oxford University Press)

      ประโยคนี้เราจะได้เรียนรู้การใช้ adjective หรือ relative clause คือ you can see
และการใช้ past participle คือ surrounded by marsh

      –“You must be surprised,” continued Lucy, “because of course he
        never mentioned it to any of your family. It is a great secret, none
        of my relations know of it except Ann.” (Sense and Sensibility, Oxford
          University Press)

      ประโยคนี้เราจะได้เข้าใจการใช้ must คือ must be surprised เข้าใจการใช้คำ
กริยา mention คือ mentioned it to any of your family เป็นต้น

      –Van Helsing had them prepare a hot bath for Lucy and told me to
       
send for Arthur. That afternoon, Arthur returned in a grim mood.
        His father had just passed away, and now his fiancée was on the
        edge of death. (Dracula, ซีเอ็ด & Oxford University Press)

      ประโยคนี้เราก็จะได้เข้าใจการใช้คำกริยา have somebody do something คือ
had them prepare a hot bath for Lucy เป็นต้น

      แล้วเราก็จะซึมซับเอาหลักการใช้ไวยากรณ์อังกฤษต่างๆเหล่านี้เข้าไปในหัวสมองโดย
ไม่รู้ตัวและอย่างเป็นธรรมชาติ อันเป็นวิธีการเดียวกับที่เจ้าของภาษาใช้ แล้วเราก็จะใช้ภาษา
อังกฤษในการสื่อสารได้แบบเจ้าของภาษาหลังจากอ่านหนังสือเหล่านี้ไปเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้น

 

สนุก ได้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ได้แรงบันดาลใจ และสามารถนำ
ไปใช้ได้ทันที

      ความจริงแล้วหนังสืออ่านนอกเวลาฉบับ retold ก็คือการศึกษาหลักการใช้ไวยากรณ์
อังกฤษแนวใหม่ที่ใช้วรรณกรรมระดับโลกเป็นสื่อนั่นเอง อันจะทำให้ในขณะที่เรียนไปนั้น
ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกสนานพร้อมกันไปด้วย การเรียนรู้จึงเป็นธรรมชาติ และได้ผลเป็นอย่างยิ่ง
ในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

      ขณะเดียวกันวรรณกรรมระดับโลกเหล่านี้ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ให้กับ
ผู้คนมาแล้วทั่วโลก อย่างเช่น Stephenie Meyer ผู้ประพันธ์นวนิยายชุด The Twilight
Saga  อันลื่อลั่นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมระดับโลกเหล่านี้ เช่น Pride and
Prejudice ของ Jane Austen และ Wuthering Heights ของ Emily Bronte เป็นต้น

      ดังนั้น เมื่อเราได้มาสัมผัสกับวรรณกรรมเหล่านี้ด้วยตัวเอง แม้จะเป็นเพียงฉบับ retold
ก็ตาม แต่สิ่งได้ที่เราจะได้ก็คือแรงบันดาลใจใหม่ๆเช่นกัน และไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจในทาง
การประพันธ์เท่านั้น แต่หมายถึงแรงบันดาลใจในทุกๆเรื่องทุกๆด้าน

      ยิ่งไปกว่านั้น เมื่ออ่านจบในครั้งๆหนึ่งแล้วท่านผู้อ่านก็สามารถนำเอาสำนวนในแบบเจ้า
ของภาษาในวรรณกรรมที่เราอ่านไปใช้สื่อสารกับฝรั่งได้ทันที เช่น

      –I have little skill with words.

        ฉันเป็นคนพูดไม่เก่ง
       
(Hamlet, Pearson Education Limited & Penguin Books)

      –Can I come in? I need to look for something.
        ฉันเข้าไปได้ไหม? ฉันจำเป็นต้องหาบางสิ่ง
        (Dead Man’s Money, Oxford University Press)

  –You are the last man in the world whom I could ever be persuaded
   to marry.  
   คุณคือผู้ชายคนสุดท้ายในโลกนี้ที่ฉันจะถูกโน้มน้าวให้แต่งงานด้วยได้
   (Pride and Prejudice, ซีเอ็ด & Oxford University Press)

  –Get something nice for dinner this evening at the shop. I’m always
  hungry after a day at work.
  เตรียมอาหารค่ำอร่อยๆไว้ให้ผม ผมมักหิวเสมอหลังเลิกงาน
  (The Monkey’s Paw, Oxford University Press)
                                             ฯลฯ

      ดังนั้น จงอย่าได้รอช้า รีบไปหามาอ่านเสียโดยไวเถิด แล้วเราก็จะได้รู้ว่าการทำอะไร
ที่ทั้งสนุก ได้ความรู้ ได้แรงบันดาลใจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนั้น ก็คือการอ่านวรรณ
กรรมระดับโลกที่อยู่ในรูปของหนังสืออ่านนอกเวลานี่เอง แล้วเราก็จะได้ตระหนักว่าชีวิตนี้ยัง
มีอะไรดีๆอีกเยอะแยะมากมาย ซึ่งเราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลย

                                                 1 2

 [back to top] or [home]