หัวเว็บเพจ search for english ภาพ1หัวเว็บเพจ search for english ภาพ2
หัวเว็บเพจ search for english ภาพ3หัวเว็บเพจ search for english ภาพ4
หัวเว็บเพจ search for english ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก สนุกกับ google สนุกกับภาษาอังกฤษ ภาพ6หัวเว็บเพจ search for english ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

                           สนุกกับ Google สนุกกับภาษาอังกฤษ

 

 

                                                                          วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

    Google คือ website สำหรับค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนโลก online โดยเรา
เพียงแค่พิมพ์ ‘คำ, ข้อความ, วลี หรือ ประโยค’ ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา
ของ Google เท่านั้น แล้ว Google ก็จะทำการค้นหา ‘คำ, ข้อความ, วลี หรือ ประโยค’
ที่เราต้องการมาให้ ถ้าไม่มี Google ก็จะค้นหา ‘คำ, ข้อความ, วลี หรือ ประโยค’ ที่ใกล้
เคียงกันมาให้แทน

    Google จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้เราเก่งภาษา
อังกฤษได้ทั้งการพูด เขียน และอ่าน

    ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ Google เป็นเครื่องมือนี้ เราจะรู้สึกสนุกไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อเราโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่ Google แล้ว Google สามารถให้คำตอบ
กับเราได้

    เราใช้ Google ช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูด เขียน และอ่านได้ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้

1.  การใช้ Google ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษในแบบที่เจ้าของ
ภาษาใช้

    มมติว่าเราต้องการจะพูดหรือเขียนประโยคภาษาอังกฤษว่า She was married
with him. แล้วเราเกิดไม่แน่ใจว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องหรือไม่ เราก็เอาประโยค
นี้ไปพิมพ์ใส่ในช่องค้นหาของ Google แล้ว Google ก็จะขึ้นคำหรือประโยคที่เกี่ยวข้อง
กับ She was married with him. มาให้เราทันที เช่น

    –She married him.
    –She got married.
    –She was married to him.
    –She got married to him.
                                                  ฯลฯ

    เราจะเห็นได้ว่า Google ไม่ขึ้นประโยคที่ว่า She was married with him. มาให้
เราเลย แสดงว่าประโยคนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพราะ Google ได้ไปค้นหาในสารบบจนทั่วแล้ว ปรากฏว่าไม่มี จึงได้ขึ้นประโยคอื่นซึ่งเป็น
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มาให้เราแทน ดัง 4 ประโยคข้างต้น

    เราก็จะทราบได้ทันทีว่าเวลาเราใช้คำว่า married เราต้องใช้ตามประโยคทั้ง 4 ข้าง
ต้นจึงจะถูกต้องในแบบที่เจ้าของภาษานิยมใช้

    อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราพิมพ์วลีหรือประโยคภาษาอังกฤษลงไปใน Google ซึ่งไม่ใช่
ภาษาอังกฤษในแบบที่เจ้าของภาษาใช้ แต่ Google ก็อาจปรากฏภาษาอังกฤษที่ไม่ถูก
ต้องนั้นขึ้นมาให้เราก็ได้ ซึ่งเป็นเพียงแค่การกล่าวซ้ำสิ่งที่เราได้พิมพ์ลงไปเท่านั้น

    เช่น She was married with him. นี้ Google ก็อาจจะขึ้นวลีว่า News for/
Images for She was married with him. ขึ้นมาให้เราก็ได้ ซึ่งประโยค She was
married with him นี้เป็นเพียงแค่การกล่าวซ้ำสิ่งที่เราได้พิมพ์ลงไปเท่านั้น หาใช่การใช้
ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษไม่

    ดังนั้น เราจึงต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่า สิ่งที่ Google ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นเพียงแค่การ
กล่าวซ้ำสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาของ Google หรือเป็นคำตอบที่ถูกต้องของวลีหรือ
ประโยคภาษาอังกฤษที่เราต้องการค้นหา

2. การใช้ Google ตรวจสอบวลีหรือประโยคภาษาอังกฤษ
    ที่เราสงส้ย

    บางครั้งเราอาจจดจำวลีหรือประโยคภาษาอังกฤษบางประโยคได้อย่างลางๆเลือนๆ และเราก็สงสัยว่าวลีหรือประโยคนั้นถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือไม่ เช่น some other guy หรือ some other day เป็นต้น เราก็นำเอาวลีเหล่านี้มาพิมพ์ลงในช่องค้นหาของ
Google

    ถ้า Google ปรากฏวลีเหล่านี้ขึ้นมาให้ ก็แสดงว่าวลีที่เราจำมาได้อย่างลางๆเลือนๆนี้ถูก
ต้องแล้ว แต่ถ้า Google ไม่ปรากฏขึ้นมาให้ ก็มีแนวโน้มว่าวลีที่เราจำได้อย่างลางๆเลือนๆ
นี้ไม่ถูกต้อง

3. การใช้ Google แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

    มมติว่าเราต้องการทราบว่าวลี ‘a lost cause’ หมายถึงอะไร เราก็พิมพ์วลีนี้ลงใน
Google แล้ว Google ก็จะไปค้นหาวลีนี้ใน dictionary online ต่างๆแล้วก็ขึ้นคำแปล
วลีนี้มาให้เรา

 

4. การใช้ Google สำรวจการใช้ภาษาอังกฤษของฝรั่งระดับ
ชาวบ้าน

    เราได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์การใช้จริงของเจ้าของภาษาจากหนังสือ
อ่านนอกเวลา (graded reader) และนวนิยายภาษาอังกฤษมาแล้ว และถ้าเราเกิดอยากรู้
ว่า เจ้าของภาษาในระดับฝรั่งชาวบ้านนั้นใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน
ของพวกเขา เราก็สามารถใช้ Google ช่วยค้นหาได้ ด้วยการพิมพ์วลีหรือประโยคภาษา
อังกฤษที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันลงไปในช่องค้นหาของ Google เช่น so lonely
เป็นต้น

    จากนั้น Google ก็จะพาเราเข้าไปยัง website, blog, Facebook หรือTwitter ต่างๆในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือออสเตรเลีย ที่มีการตั้งกระทู้กันถึงเรื่อง so lonely จากนั้นเราก็คลิ๊กเข้าไปสำรวจการใช้ภาษาอังกฤษของฝรั่งระดับชาวบ้านได้ แล้วเราก็จะได้
ภาษาอังกฤษของฝรั่งระดับชาวบ้านมาเป็นตัวอย่างการใช้ของเรา ซึ่งในที่นี้จะยกเอาการ
ใช้ past participle และการใช้ to-infinitive ของฝรั่งระดับชาวบ้านมาเป็นตัวอย่าง
ดังนี้

    –I’ve spent my entire life trapped in a cage.

    –I’ve spent a lot of time shut in my room lately to keep myself from
      being the one to make everyone else laugh at life.

                                                  ฯลฯ

     เมื่อเราได้ใช้ Google ให้เป็นประโยชน์ดังนี้แล้ว ก็ขอให้พวกเรา
ลุยการใช้ภาษาอังกฤษของเราไปได้ทันทีครับ มิต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะเท่ากับเราได้รู้จักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกับเจ้าของ
ภาษาแล้วว่า การใช้ในสถานการณ์จริงนั้นมีหลัก มีเคล็ด มีกลเม็ด และ
มีการประยุกต์ใช้กันอย่างไรบ้าง

 [back to top] or [home]