หัวเว็บเพจ supporting role ภาพ1 หัวเว็บเพจ supporting role ภาพ2
หัวเว็บเพจ supporting role ภาพ3หัวเว็บเพจ supporting role ภาพ4
หัวเว็เพจ supporting role ภาพ5ภาพ animation เขียนว่า ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก การใข้ที่เหมาะสมกับพจนานุกรม...ภาพ6หัวเว็บเพจ supporting role ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

                         การใช้ที่เหมาะกับพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
                   (English-Thai dictionary)

 

 

                                                                                                  วงกต จันทพานิชภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook   

    ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ทุกชาติทุกภาษาต้องมีพจนานุกรมที่แปลคำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษออกมาเป็นภาษาของตน (bilingual dictionary) ไว้ใช้งาน  เช่น พจนานุกรมอังกฤษ-ญี่ปุ่น และพจนานุกรมอังกฤษ-จีน เป็นต้น สำหรับประเทศไทยก็เช่น
กัน เรามีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย หรือ English-Thai dictionary ใช้มาเนิ่นนานแล้ว

    แต่ bilingual dictionary หรือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยจะเหมาะสำหรับการใช้เบื้อง
ต้น อันได้แก่การใช้ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนการใช้
ของผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น เมื่อเราศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป หรือเมื่อพอมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างแล้ว เราจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้
monolingual dictionary หรือ English-English dictionary แทนทันที (โปรด
ดูบทความ Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย)

    

การใช้ที่เหมาะกับพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

    การใช้ที่เหมาะกับพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยมีดังต่อไปนี้คือ

    1. เหมาะสำหรับเปิดหาความหมายของคำคุณศัพท์, คำวิเศษณ์ และคำนามที่ใช้ใน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราพบ
เห็นในชีวิตประจำวันต่างๆ

    2. เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเคยรู้มาแล้ว แต่
เกิดลืมความหมายไป ก็สามารถเปิดดูได้จากพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

    3. เหมาะกับการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ต้องการความเร่งด่วน เช่น การแปล
คู่มือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนคู่มือกล้องถ่ายรูป digital หรือคู่มือ smart-phone เป็นต้น

    พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยจึงเป็น dictionary ที่นักเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รวมตลอดถึงผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษทุกท่านจำเป็น
ต้องมีไว้ใช้ เพราะพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยเป็นความจำเป็นเบื้องต้นของเราในการ
ศึกษาภาษาอังกฤษ

    และเมื่อเราพัฒนาตัวเองไปใช้ English-English dictionary แล้ว ก็ไม่ควรทิ้งพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยไป เพราะบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้เช่นกันสำหรับตัวผู้เขียน
เอง แม้จะมี English-English dictionary ไว้ใช้งานถึง 5-6 เล่มแล้ว ก็ยังต้องมี
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยไว้ใช้งานถึง 2 เล่มด้วยกัน เพราะบางโอกาสผู้เขียนก็พึ่งพา
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยได้เหมือนกัน

 

ข้อเสียของพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

    ข้อเสียของพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยมีดังต่อไปนี้คือ

    1. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยส่วนใหญ่มักให้แต่คำแปลภาษาไทยไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้ให้
ประโยคตัวอย่างการใช้ไว้ด้วย ทำให้เราไม่สามารถนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้งานได้
จริง โดยเฉพาะในการสนทนาและการเขียน

    2. เราได้รู้แค่ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในการ
สนทนาและการเขียน เพราะไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไร เพราะคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคำ
แปลภาษาไทยมีการใช้ที่แตกต่างกันนั่นเอง

    3. เราไม่สามารถใช้พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยเปิดหาความหมายของคำศัพท์ภาษา
อังกฤษที่เป็นคำกริยาได้เลย เพราะแม้ว่าเราจะทราบความหมายแล้ว แต่ก็ไม่สามารถนำ
ความหมายนั้นไปใช้สร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ เพราะคำกริยาภาษาอังกฤษและคำ
กริยาภาษาไทยมีการใช้ที่แตกต่างกันนั่นเอง

    เช่น คำกริยา eat ได้รับการแปลเป็นไทยว่า ‘กิน; รับประทาน; กัดกร่อน’

    คำภาษาไทยคือ ‘กิน; รับประทาน; กัดกร่อน’ นี้มีโครงสร้างประโยคที่แตกต่างจาก
โครงสร้างประโยคของคำกริยา eat เป็นอย่างมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

    –เขาไม่ยอมกินอาหาร
    –น้ำกรดกัดกร่อนเหล็ก

    –He doesn’t eat. (eat ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับก็ได้)
    –Acid eats into iron. (eat ต้องใช้ร่วมกับ into จึงจะหมายถึง กัดกร่อน)

ดังนั้น เราจึงไม่สามารถนำเอาคำว่า กินและกัดกร่อน ในภาษาไทย มาสร้างเป็นประโยค
ภาษาอังกฤษได้

    กล่าวโดยสรุปก็คือ คำกริยาภาษาไทยใช้สำหรับสร้างประโยคภาษาไทยเท่านั้น และคำ
กริยาภาษาอังกฤษก็ใช้สำหรับสร้างประโยคภาษาอังกฤษเท่านั้น

    แต่ถ้าเราใช้ monolingual dictionary หรือ English-English dictionary
ปัญหานี้ก็จะหมดไปทันที เพราะ English-English dictionary จะให้ทั้งความหมาย
ของคำกริยาและประโยคตัวอย่างของการใช้คำกริยา eat มาให้เราด้วย เราจึงสามารถ
นำไปใช้ในการพูดและเขียนได้ทันที และได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของคำกริยา
eat

   เมื่อเป็นดังนี้ ถ้าเราต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของเราให้เจริญก้าว
หน้าไปเรื่อยๆ ก็จงอย่าหยุดตัวเองอยู่ที่พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยเท่า
นั้น เราต้องก้าวไปสู่การใช้ English-English dictionary ให้ได้
ครับ

[back to top] or [home]