หังเว็บเพจ be and have question ภาพ1หัวเว็บเพจ be and have question ภาพ2
หัวเว็บเพจ be and have question ภาพ3หัวเว็บเพจ be and have question ภาพ4
หัวเว็บเพจ be and have question ภาพ5 animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย verb to be และ verb to have ภาพ6หัวเว็บเพจ be and have question ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค

    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
   uncountable noun


   

   


   

    

    

การสร้างประโยคคำถาม
ด้วย verb to be, verb to have และกริยาช่วย

 

                                                    วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook


    ารสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ 4 วิธีด้วยกัน คือ

    1) การสร้างประโยคคำถามด้วย verb to be
    2) การสร้างประโยคคำถามด้วย verb to have
    3) การสร้างประโยคคำถามด้วยกริยาช่วย
    4) การสร้างประโยคคำถามด้วย question words

    ในบทความนี้จะกล่าวถึงการสร้างประโยคคำถามด้วย verb to be, verb to have
และกริยาช่วยเท่านั้น ส่วนการสร้างด้วย question word นั้น ผู้เขียนได้แยกไปเขียนเป็น
บทความอีกต่างหากแล้ว

การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘verb to be’ และ ‘verb to have’

    การสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนั้น สามารถทำได้โดยการนำคำกริยา verb to
be และ verb to have มาวางไว้หน้าประโยค

    และการที่เราจะสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้โดยไม่ติดขัดนั้น เราจำเป็นต้องมีคำ
กริยา verb to be และ verb to have ไว้ในใจเสมอ อันจะทำให้เราสามารถพูดประโยค
คำถามออกมาได้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ต้องการ
    Verb to be และ verb to have ที่เราจำเป็นต้องมีไว้ในใจมีดังต่อไปนี้

    –Is………?             Is he there?

    –Am…….?            Am I wrong?

    –Are…….?            Are you okay?

    –Was……?           Was she angry at you?

    –Were….?           Were the kids upstairs?

    –Has…….?           Has he any sister?

    –Have….?            Have you any idea?
                             (การใช้แบบอังกฤษ ถ้าเป็นการใช้แบบอเมริกันจะใช้ว่า Do you
                             have any idea?)

    ขอให้ท่านผู้อ่านท่องจำ verb to be และและ verb to have ในแถวซ้ายมือไว้ให้แม่น
ยำว่ามีคำอะไรบ้าง ส่วนประโยคตัวอย่างในแถวขวามือนั้นก็ให้อ่านทวนหลายๆเที่ยว แล้วท่าน
ผู้อ่านก็จะมี verb to be และและ verb to have เป็นเครื่องมือในการตั้งประโยคคำถาม
ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะนำออกมาใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการในแบบเดียวกับเจ้าของ
ภาษา

การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘กริยาช่วย’

‘กริยาช่วย’ ที่ใช้บ่อยในการสร้างประโยคคำถามได้แก่ ‘กริยาช่วย’ ดังต่อไปนี้

    –Is………?             Is he coming?

    –Are…….?            Are you going to meet her this evening?

    –Has…….?           Has he gone?

    –Have….?            Have they arrived yet?

    –Does….?           Does she call back?

    –Do……?             Do you understand what I said?

    –Did……?             Did you do that?

    –Can……?            Can you speak English?

    –Will……?             Will she come?

    –Must……?           Must I do that?

    เช่นกัน ขอให้ท่านผู้อ่านท่องจำ ‘กริยาช่วย’ ในแถวซ้ายมือไว้ให้แม่นยำว่ามีคำอะไรบ้าง ส่วนประโยคตัวอย่างในแถวขวามือนั้นก็ให้อ่านทวนหลายๆเที่ยว แล้วท่านผู้อ่านก็จะมี ‘กริยา
ช่วย’ เป็นเครื่องมือในการตั้งประโยคคำถามไว้ในใจอยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะนำออกมา
ใช้ได้โดยอัตโนมัติในแบบเดียวกับเจ้าของภาษา

    อนึ่ง การสร้างประโยคคำถามด้วยกริยาช่วยที่เป็น modal verb ต่างๆนั้น ผู้เขียนได้
กล่าวถึงไว้แล้วในบทความ Modal Verbs ในเก่งไวยากรณ์

การใช้ ‘กริยาช่วย’ ในรูปประโยคคำถามปฎิเสธเพื่อแสดงความ
ประหลาดใจ

    เราสามารถใช้ ‘กริยาช่วย’ ในรูป ‘ประโยคคำถามปฏิเสธ’ เพื่อแสดงความประหลาดใจได้ เช่น

    –Aren’t you going to call him?
      อ้าว...เธอจะไม่โทรไปหาเขาหรอกรึ?

    –Don’t you come in?
      อ้าว...เธอไม่เข้ามารึ?

    –Haven’t you got dressed?
      อ้าว...เธอยังไม่แต่งตัวอีกรึ?

    A: Can’t you speak English, Sroifah?
         อ้าว...เธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกรึ...สร้อยฟ้า?
    B: Actually, I can speak three languages.
         ใครว่า...ความจริง...ข้าพูดได้ 3 ภาษาต่างหากล่ะ

         
หมายเหตุ Can’t ออกเสียงว่า ‘ค้านท์’ หรือ ‘แค้นท์’

[back to top] or [home]

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6

ad_bhq1ad_bhq2
ad_bhq3ad_bhq4
             
click_detail click_detail