หัวเว็บเพจ goodbye ภาพ1หัวเว็บเพจ goodbye ภาพ2
หัวเว็บเพจ goodbye ภาพ3หัวเว็บเพจ goodbye ภาพ4
หัวเว็บเพจ goodbye ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การกล่าวคำอำลา ภาพ6หัวเว็บเพจ goodbye ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_gbเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun   

   


   

    

    

การกล่าวคำอำลา (Goodbye) ในภาษาอังกฤษ                                                   วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ facebook

 

    ารกล่าวคำอำลา (Goodbye) มีอยู่ 3 ประเภท คือ

                                       1.

          การกล่าวคำอำลาสำหรับการพบปะกันครั้งแรก

การกล่าวคำอำลาสำหรับการพบปะกันครั้งแรกจะได้แก่คำ วลี หรือประโยคดังต่อไปนี้

Bye.

Goodbye.

Nice meeting you.

    บางครั้งการกล่าวคำอำลานี้ อาจมีการเกริ่นนำด้วยประโยคดังต่อไปนี้ก่อนกล่าวคำอำลา
ก็ได้ ดังนี้

   –I’ve got to go. Bye.

I have to go. Nice meeting you.

ส่วน ‘การกล่าวตอบคำอำลา’ ก็จะใช้คำ วลี หรือประโยคข้างต้นเช่นกันดังนี้
    A: Bye.
    B: Bye.

    A: Bye.
    B: Nice meeting you.

    Ploy: I have to go. Nice meeting you.
    Top: Nice meeting you too.
                                                

                                        2.

              การกล่าวคำอำลาสำหรับผู้ที่รู้จักกันอยู่แล้ว

    การกล่าวคำอำลาสำหรับผู้ที่รู้จักกันอยู่แล้วจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้


2.1 การกล่าวคำอำลาสำหรับผู้ที่พบปะกันเป็นประจำ

    การกล่าวคำอำลาสำหรับผู้ที่พบปะกันเป็นประจำ จะใช้คำ วลี หรือประโยคดังต่อไปนี้

    –Bye.

    –Goodbye.

    –See you.

    –See you later.

    –See you tomorrow.

    –Goodnight. (ใช้กล่าวอำลาเฉพาะในช่วงกลางคืน หรือกล่าวอำลาไปเข้านอน)

    บางครั้งการกล่าวคำอำลานี้ อาจมีการเกริ่นนำด้วยประโยคดังต่อไปนี้ก่อนกล่าวคำอำลา
ก็ได้ ดังนี้
   
–I’ve got to go. Bye.

    –I have to go. See you.

    ส่วน ‘การกล่าวตอบคำอำลา’ ก็จะใช้คำ วลี หรือประโยคข้างต้นเช่นกันดังนี้
    A: Bye.
    B: Bye.

    A: I have to go. See you.
    B: See you.   

    Mint: Goodnight.
    Deaw: Goodnight. Sleep tight.
                                                

2.2 การกล่าวคำอำลาสำหรับผู้ที่พบปะกันนานๆครั้ง

    การกล่าวคำอำลาสำหรับผู้ที่พบปะกันนานๆครั้ง จะใช้คำ วลี หรือประโยคดังต่อไปนี้
    –Bye.

    –Goodbye.

    –See you sometime. (แล้วมีโอกาสค่อยเจอกัน)

    –Take care.

    –So long.

    –Farewell.

    ส่วน ‘การกล่าวตอบคำอำลา’ ก็จะใช้คำ วลี หรือประโยคข้างต้นเช่นกันดังนี้
    A: Goodbye.
    B: Goodbye.

    A: So long.
    B: Take care.
                                                

                                        3.

               การกล่าวคำอำลาลูกค้าในร้านค้าของเรา

    ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยจำนวนมาก และก็มักเข้ามาซื้อของ
ในร้านค้าทั่วๆไปอยู่บ่อยๆ การกล่าวคำอำลาลูกค้าดังกล่าวนี้จึงมีโอกาสที่จะใช้บ่อย ดังนั้น
ในช่วงที่ลูกค้าจ่ายเงินเราแล้ว หรือในตอนที่ลูกค้าจะเดินออกจากร้าน เราก็จะใช้ประโยค
ดังต่อไปนี้กล่าวอำลาลูกค้าได้

   –Have a nice day.

    การกล่าวคำอำลานี้ ลูกค้าอาจจะกล่าวตอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้ใน
ขณะนั้น

    และถ้ามีการกล่าวตอบก็จะใช้ว่า Thanks, you too. หรือ Thanks, same to you.

[back to top] or [home]

 

 

 

 

                                                 

  

 

 


ad_gb1ad_gb2
ad_gb3ad_gb4