หัวเว็บเพจ greeting หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ greeting หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ greeting หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ greeting หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ greeting หน้า1 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การกล่าวคำทักทาย หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ greeting หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun


   

   


   

    

    

การกล่าวคำทักทาย (Greeting) ในภาษาอังกฤษ


                                                   วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

    ถ้ากล่าวในแง่ของ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ แล้ว การกล่าวคำทักทายของฝรั่ง (Greeting) จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

    1. การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ เป็นคำคำ
เดียวกันหรือเป็นคำในกลุ่มเดียวกัน
เช่น
   
    คำทักทาย: Hi!
    คำกล่าวตอบ: Hi!

    2. การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ไม่ใช่คำคำ
เดียวกัน
เช่น

    คำทักทาย: How are you?
    คำกล่าวตอบ: Very well.

 

                                         1.

    การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’           เป็นคำคำเดียวกันหรือเป็นคำในกลุ่มเดียวกัน

    การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ เป็นคำคำเดียวกันหรือเป็นคำใน
กลุ่มเดียวกันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้


1.1 กลุ่มการกล่าวคำทักทายที่เป็นคำเพียง 1-2 พยางค์

    การกล่าวคำทักทายด้วยคำเพียง 1-2 พยางค์ จะได้แก่คำดังต่อไปนี้

   
Hi; Hey; Hello; Howdy; Hi there; Hello there; Morning/Afternoon/
Evening

    การใช้ ‘คำทักทาย’ ที่เป็นคำเพียง 1-2 พยางค์ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ด้วยคำคำเดียวกัน
หรือด้วยคำในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

    คำทักทาย: Hi!
    คำกล่าวตอบ: Hi!/Hey!/Hello

    คำทักทาย: Morning/Hello
    คำกล่าวตอบ: Morning/Hi there

    คำทักทาย: Evening/Howdy/Hi there
    คำกล่าวตอบ: Evening/Hi!/Hello there                                        

    การใช้ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ดังตัวอย่างข้างต้น มักใช้กับการกล่าวคำทักทาย
ในหมู่คนที่รู้จักกันแล้ว หรือในหมู่เพื่อนสนิท หรือใช้เพื่อแสดงความเป็นกันเอง และมักใช้กับ
การกล่าวทักทายเมื่อพบหน้ากันเป็นครั้งแรกของวัน ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีภาระกิจที่จะต้อง
กระทำ จึงมักนิยมทักกันด้วยคำสั้นๆเพียง 1-2 พยางค์ดังตัวอย่างข้างต้น

    ถ้าได้ทักทายกันไปแล้ว และยังมาพบกันอีกครั้งภายในวันนั้น ก็อาจจะมีการใช้คำทักทาย
อีกได้ดังนี้ Hi, again โดยฝ่ายที่ถูกทักทายก็อาจจะกล่าวตอบมาว่า Hey เป็นต้น

1.1.1 การใช้ Hi ในการกล่าวคำทักทายเพื่อแนะนำตนเอง

    เป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่มักจะใช้คำว่า Hi กล่าวทักทายบุคคลที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ต้องการทำความรู้จัก ดังนี้

    J-Ma: Hi!
    Mint: Hi!
    J-Ma: My name is J-Ma.
    Mint: I’m Mint. Nice to meet you.
    J-Ma: Nice to meet you (too).

    และตามมารยาททางสังคมของฝรั่งแล้ว เมื่อมีการทักทายด้วยคำว่า Hi แล้วฝ่ายที่ถูก
ทักทาย ก็ต้องกล่าวตอบไปว่า Hi เช่นกัน เพื่อมิให้เป็นการเสียมารยาทดังตัวอย่างข้างต้น

    เมื่อเราได้รู้จักธรรมเนียมและมารยาททางสังคมของการกล่าวคำทักทายของฝรั่งแล้ว ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษของเราได้ ด้วยการเริ่มต้นกล่าวทักทายฝรั่ง
ก่อน เพราะโดยมารยาทแล้วฝรั่งก็มักจะต้องคุยกับเราด้วยเสมอ เช่น สมมติเราไปเจอนักท่อง
เที่ยว หรืออาสาสมัครที่มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยของเรา เราก็
สามารถตรงเข้าไปทักทายได้ทันทีดังนี้

    James: Hi! My name is James.
    Bella: Hi! James. I’m Bella.
    James: I’m a student here.   
    Bella: Really? Good to meet you.
    James: I’m pleased to meet you today. May I ask you a question?
    Bella: Yes, go ahead.
    James: Are you a volunteer to teach English here?
    Bella: Sure.

    หรือถ้ามีฝรั่งเข้ามาทักทายเราด้วยคำว่า Hi! เราก็ควรตอบกลับไปด้วยคำว่า Hi! ทันที เพื่อแสดงมารยาททางสังคมอันดี อย่าได้เงียบเฉย เหนียมอาย ทำหน้าบึ้ง หรือเดินหนี ฯลฯ

    แต่เมื่อต่อบทสนทนากันแล้ว เรารู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจฝรั่งคนนั้น เราก็สามารถปลีกตัว
ออกมาได้ด้วยการพูดว่า Excuse me. I’m in a hurry. Bye. หรือ I'm sorry.
I don’t mean to be rude, but I have something to do. Bye. เป็นต้น


1.2 กลุ่มการกล่าวคำทักทายด้วยวลีที่แสดงความสุภาพ

    การใช้ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ด้วยวลีที่แสดงความสุภาพ จะได้แก่วลีดังต่อไป
นี้:
    Good morning ใช้ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนถึง 12.00 น. โดยประมาณ

    Good afternoon ใช้ตั้งแต่ช่วง 12.00-18.00 น. โดยประมาณ

    Good evening ใช้ตั้งแต่ช่วง 18.00 น.-เที่ยงคืน โดยประมาณ

ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    คำทักทาย: Good morning
    คำกล่าวตอบ: Good morning

    คำทักทาย: Good afternoon
    คำกล่าวตอบ: Good afternoon

    คำทักทาย: Good evening
    คำกล่าวตอบ: Good evening

    การกล่าวคำทักทายด้วยวลีที่แสดงความสุภาพนี้ มักใช้เมื่อเรากล่าวต้อนรับลูกค้าที่เข้ามา
ในร้านเรา, กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานหรือมาใช้บริการของเรา เป็นต้น

    และถ้าเราในฐานะผู้กล่าวคำทักทาย ต้องการใช้คำทักทายของเราฟังดูสุภาพยิ่งขึ้น
ก็สามารถเสริมคำอื่นๆเข้าไปได้ เช่น Good afternoon, sir (ใช้ทักทายลูกค้าหรือแขก
ที่เป็นผู้ชาย); Good evening, ma’am (ใช้ทักทายลูกค้าหรือแขกที่เป็นผู้หญิง)


1.3 กลุ่มการกล่าวคำทักทายด้วยประโยคแบบเป็นทางการ 

    ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ด้วยประโยคแบบเป็นทางการได้แก่ How do you do? โดยมีลักษณะการใช้ดังนี้

    คำทักทาย: How do you do?
    คำกล่าวตอบ: How do you do?

    ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ How do you do? นี้ แม้จะอยู่ในรูปของประโยค
คำถาม แต่เวลาออกเสียงก็ให้ออกเสียงแบบประโยคบอกเล่าธรรมดา นั่นคือ ไม่มีการขึ้นเสียง
สูงที่ท้ายประโยค

    How do you do? มักใช้เป็น ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ เมื่อเราเข้าพบกับหัวหน้า
หรือผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ, หรือเมื่อเราพบปะเจรจาความหรือเจรจาทางธุรกิจต่างๆ หรือ
ใช้เพื่อแสดงความสุภาพเมื่อเราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบุคคลอื่นเป็นครั้งแรก

    และหลังจากกล่าว How do you do? แล้ว ก็อาจจะมีการจับมือจับไม้กันด้วย (hand-
shake)

(อ่านต่อหน้า 2)                                                1 2

[back to top] or [home]

 

 

 

tyre_ad1tyre_ad2
tyre_ad3tyre_ad4
tyre_ad5tyre_ad6
tyre_ad7tyre_ad8
tyre_ad9tyre_ad10
tyre_ad11

ad_gree1ad_gree2
ad_gree3ad_gree4