หัวเว็บเพจ greeting หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ greeting หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ greeting หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ greeting หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ greeting หน้า2 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การกล่าวคำทักทาย หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ greeting หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun


   

   


   

    

    

หน้า 2: Greeting                                                                                วงกต จันทพานิช


                                         2.

     ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ไม่ใช่คำคำเดียวกัน ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    แบบแผนโดยทั่วไปของการกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ไม่ใช่
คำคำเดียวกัน จะมีดังต่อไปนี้
    คำทักทาย: Hi! How are you?
    คำกล่าวตอบ: I’m fine, thanks.

    Great: Hi! How are you?
    Preem: I’m fine, and you?
    Great: Very well, thanks.

    การใช้ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ดังตัวอย่างข้างต้น มักใช้กับการกล่าวคำทักทาย
ในหมู่คนที่รู้จักกันแล้ว หรือในหมู่เพื่อนสนิท เมื่อพบหน้ากันเป็นครั้งแรกของวัน ซึ่งแต่ละคนมีเวลาพอที่จะพูดกันยาวๆด้วยประโยคตัวอย่างข้างต้นได้
    และโดยมารยาททางสังคมแล้ว ‘คำกล่าวตอบ’ ของเราจะต้องมีความ หมายในเชิงบวก
เสมอ เช่น I’m good. หรือ Very well. เป็นต้น
    ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวตอบด้วยความหมายในเชิงลบ เช่น Not fine, Not good, Not
very well ฯลฯ เพราะจะเป็นการเสียมารยาท ยกเว้นการใช้กับเพื่อนที่สนิทกันจริงๆเท่านั้น

ความหมายของ How are you?

    How are you? มีความหมายว่า คุณสบายดีรึ? อันเป็นคำถามสำหรับไต่ถามสารทุกข์สุก
ดิบตามธรรมเนียมฝรั่ง ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นคำสำหรับกล่าวทักทายกันด้วย
    คำถามสำหรับไต่ถามสารทุกข์สุกดิบอื่นๆ ที่ใช้เป็นคำสำหรับกล่าวทักทายกัน นอกเหนือ
จาก How are you? ก็ได้แก่
    –How are you doing-คุณสบายดีรึ?

    –How are things going-สุขสบายดีรึ?                                             

    เวลาเรากล่าวตอบคำทักทายเหล่านี้ก็จะใช้ว่า I’m fine/good. หรือ Very well. ฯลฯ ดังนี้

    Pope: Hi! How are you doing?
    Mew: I’m fine, and you?
    Pope: Very well, thanks.

    Bomb: Hi! How are things going?
    Taew: Fine/Good/Great/Very well, thanks.

    ขอให้สังเกตว่าคำทักทายนี้ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า How เสมอ ดังนั้น ถ้าเราได้
ยินเพื่อนชาวต่างชาติกล่าวกับเราเป็นครั้งแรกของวัน ด้วยคำที่ขึ้นต้นประโยคว่า
How แล้วละก็ ก็ให้แน่ใจได้เลยว่า นั่นเป็นคำทักทาย ฉะนั้น จงกล่าวตอบไปว่า
I’m fine/good. หรือ Fine/Good/Great/Very well. ได้ทันที

                                                      1 2

[back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ad_gree2_1ad_gree2_2
ad_gree2_3ad_gree2_4