หัวเว็บเพจ question words หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ question words หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ question words หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ question words หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ question words หน้า1 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย question words หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ question words หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun


   

   


   

    

    

การสร้างประโยคคำถามด้วย QUESTION WORDS ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

                                                                          วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช


    Question words ได้แก่คำดังต่อไปนี้ who, whose, where, when, why, what, which และ how ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้คำเหล่านี้สร้างประโยคคำถามเท่า
นั้น ส่วนการใช้ question word เพื่อทำหน้าที่เป็น noun clause หรือ question
word clause จะกล่าวถึงในบทความชื่อ ‘กลเม็ดเก่ง noun clause’ ซึ่งจะนำมาทยอย
ลงต่อไป

    Question words ทั้งหมดนี้มีความหมายตรงกับคำภาษาไทยพอดี ทำให้เราสามารถ
เข้าใจการใช้ได้ไม่ยาก เช่น ‘who = ใคร’ เป็นต้น

    ในการสร้างประโยคคำถามด้วย question word (QW) นั้น เราจะวาง QW ไว้ต้น
ประโยคเสมอ ไม่ว่า QW นั้นจะเป็นประธาน หรือกรรม หรือวิเศษณ์ของประโยค ดังนี้

    –Who are you? (QW เป็นประธานของประโยคคำถาม)

    –Who do you love most? (QW เป็นกรรมของประโยคคำถาม)

    –Whose is the best? (QW เป็นประธานของประโยคคำถาม)

    –What is this? (QW เป็นประธานของประโยคคำถาม)

    –What do you do? (QW เป็นกรรมของประโยคคำถาม)

    –Which is the best? (QW เป็นประธานของประโยคคำถาม)

    –Which do you like most? (QW เป็นกรรมของประโยคคำถาม)

    –Where is my phone? (QW เป็นวิเศษณ์ของประโยคคำถาม)

    –When did he call you? (QW เป็นวิเศษณ์ของประโยคคำถาม)

    –Why are you so rude? (QW เป็นวิเศษณ์ของประโยคคำถาม)

    –How do you feel? (QW เป็นวิเศษณ์ของประโยคคำถาม)

WHO

การสร้างประโยคคำถามด้วย who

    Who เป็น ‘คำสรรพนาม (pronoun)’ มีความหมายตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘ใคร’

    เราใช้ who สร้างประโยคคำถามได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การใช้ who เป็นคำถามแบบเดี่ยวๆ

    การใช้ who เป็นคำถามแบบเดี่ยวๆ จะมีลักษณะดังนี้

    A: She looks like someone I knew.
          เจ้าหล่อนเหมือนใครบางคนที่ฉันรู้จัก
    B: Who?
          ใครรึ?

    A: Do you know Mr. Bean?
         คุณรู้จัก Mr. Bean ไหม?
    B: Who?
         ใครน่ะ? (แสดงว่าอาจจะไม่รู้จัก)

    A: Do you know Mr. Bean?
         คุณรู้จัก Mr. Bean ไหม?
    B: Bean Who?
         บีน...ใครกันรึ...ไม่เห็นรู้จักเลย? (แสดงว่าอาจจะพอได้ยินชื่อบ้างแต่ไม่ใส่ใจนัก)

    A: Do you know who is the first Thai to win World Badminton           
        Championship?

        คุณรู้ไหมว่าใครคือคนไทยคนแรกที่ได้เป็นแชมป์แบดมินตันโลก
    B: Yes, I do.
        ฉันรู้
    A: Who?
        ใครล่ะ?
    B: Ratchanok Intanon.
        รัชนก อินทนนท์ไง

 

2. การใช้ who เป็น ‘ประธาน’ ของประโยคคำถาม

    เมื่อ who เป็น ‘ประธาน’ ของประโยคคำถามนั้น เราไม่จำเป็นต้องใช้กริยาช่วยใดๆใน
การสร้างประโยคคำถาม ยกเว้นประโยคนั้นจะมีกริยาช่วยตามหลักไวยากรณ์ของประโยค
นั้นๆอยู่แล้ว ดังต่อไปนี้

    –Who are you?
      ใครคือคุณ? (= คุณเป็นใคร?)

    –Who is she?
      ใครคือเจ้าหล่อน? (= เจ้าหล่อนเป็นใคร?)

    –Who was with you yesterday?
      ใครอยู่กับคุณเมื่อวาน?

    –Who called you?
      ใครโทรมาหาน่ะ?

    –Who broke the glass?
      ใครทำแก้วแตก?

    –Who gave you this ring?
      ใครให้แหวนวงนี้กับเธอ?

    –Who will quit?
      ใครจะลาออกน่ะ?

    –Who is coming to visit us?
      ใครกำลังจะมาเยี่ยมเราน่ะ?

    –Who is the first man on the moon?
      ใครคือมนุษย์คนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์?

    –Who gets to decide how much a book costs? (The New York Times/
        Bangkok Post)

      ใครเป็นผู้กำหนดราคาหนังสือ?

3. การใช้ who เป็น ‘กรรม’ ของประโยคคำถาม

    ถ้า who เป็น ‘กรรม’ ของประโยคคำถาม เราจำเป็นต้องใช้กริยาช่วยในการสร้าง
ประโยคคำถามด้วย ดังต่อไปนี้

    –Who do you love most?
      เธอรักใครมากที่สุด?

    –Who are you going out with?
      เธอกำลังจะออกไปข้างนอกกับใครน่ะ?

    –Who else did he fall in love with?
      เขาไปตกหลุมรักใครอื่นอีกไหม?

    –Who do you think you are?
      คุณคิดว่าคุณเป็นใครรึถึงมาทำแบบนี้ได้?

    –Who do you think will win?
      เธอคิดว่าใครนะที่จะชนะ?

    –Who do you think the serial killer will kill next?
      เธอคิดว่าใครนะที่จะเป็นเหยื่อของฆาตกรต่อเนื่องคนต่อไป?

    อนึ่ง การใช้ในข้อ 3 นี้อาจใช้ whom แทนก็ได้ ซึ่งจะเป็นการใช้แบบเป็นทางการ
(formal) ซึ่งไม่พบบ่อยนัก ดังนี้

    –Whom do you love most?
      เธอรักใครมากที่สุด?

กลเม็ดในการสร้างประโยคคำถามด้วย who ในเชิงปฏิบัติ

    เวลาท่านผู้อ่านจะใช้ who ในการสร้างประโยคคำถามในสถานการณ์การใช้จริงหรือ
ในเชิงปฏิบัตินั้น ขณะที่เราจะพูด เราไม่ต้องมัวมานั่งนึกนะครับว่า who ที่ตัวเองพูดนั้นเป็น
ประธานหรือเป็นกรรมของประโยค เพราะเป็นการเสียเวลาเปล่า

    ขอเพียงให้ท่านผู้อ่านทบทวนประโยคตัวอย่างที่ผู้เขียนให้ไว้ข้างต้นหลายๆเที่ยว แล้ว
การใช้ who ในการสร้างประโยคคำถามในเชิงปฏิบัติของท่านผู้อ่าน ก็จะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติครับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับคำในประโยค หรือการใช้หรือไม่ใช้กริยาช่วย
ในประโยคคำถามนั้นๆก็ตาม

    เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ‘ในการใช้จริงนั้นสถานการณ์การใช้จะเป็นตัวบอกเราเองว่าเรา
ควรใช้อย่างไร’ เช่น เมื่อเราพูดคำขึ้นต้นประโยคคำถามว่า Who ออกมา สถานการณ์การ
ใช้ในขณะนั้นก็จะบอกเราเองว่า คำที่ถัดจาก Who ควรจะเป็น ‘คำกริยา’ หรือ ‘กริยาช่วย’

    ดังนั้น กลเม็ดในการใช้ก็คือ ‘ทบทวนประโยคตัวอย่างที่ผู้เขียนให้ไว้ข้างต้นหลายๆ
เที่ยว ถ้าท่องจำให้ขึ้นใจได้ก็ยิ่งดี’ แล้วพอเราจะพูดจริงทุกอย่างก็จะไหลออกมาเองโดย
อัตโนมัติ

    (อ่านต่อหน้า 2)                                  1 2 3

[back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6

tyre_ad1tyre_ad2
tyre_ad3tyre_ad4
tyre_ad5tyre_ad6
tyre_ad7tyre_ad8
tyre_ad9tyre_ad10
tyre_ad11

ad_qw1ad_qw2
ad_qw3ad_qw4
             
click_detail click_detail