หัวเว็บเพจ what question หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ what question หน้า2 ภาพ1
หัวเว็บเพจ what question หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ what question หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ what question หน้า2 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย what หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ what question หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have 
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun


   

   


   

    

    

หน้า 2: การสร้างประโยคคำถามด้วย what                                             วงกต จันทพานิช


2.

การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘what’ ปุ่มลิ้งค์ไป facebook
ที่เป็น ‘determiner’

 

    What ที่เป็น ‘คำที่ใช้นำหน้าคำนาม (determiner) หรือ What + noun’ ได้แก่
คำว่า What time เป็นต้น

    เราสามารถใช้ What + noun สร้างประโยคคำถามได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 

2.1 การใช้ What + noun เป็นประธานของประโยคคำถาม

    เราใช้ What + noun เป็นประธานของประโยคคำถาม โดยไม่ต้องใช้กริยาช่วย ได้
ดังต่อไปนี้

    –What time is it?
      มันเป็นเวลาอะไรแล้ว?

    –What type of man is he?
      เขาเป็นผู้ชายประเภทไหนนะนี่?

2.2 การใช้ What + noun เป็นกรรมของคำกริยาของประโยค
  คำถาม

    การใช้ What + noun เป็นกรรมของคำกริยาของประโยคคำถาม ต้องใช้กริยาช่วย
ด้วย ดังต่อไปนี้

    –What shoe size do you wear, sir?
      ท่านสวมใส่รองเท้าเบอร์อะไรครับ?

    –What movie are you watching?
      เธอกำลังดูหนังเรื่องอะไรอยู่รึ?

    –What title of the movie do you want?
      หนังชื่อเรื่องอะไรครับที่คุณต้องการ?

    –What price did you pay for that?
      ราคาเท่าไหร่ที่เธอจ่ายไปเพื่อสิ่งนั้น?

    –What difference does this website make?
      ความแตกต่างอะไรที่เว็บไซต์นี้ทำออกมา?

การใช้ ‘what’ ในรูปของสำนวน

    –What on earth are you doing that?
      ตายแล้ว...ลูกกำลังทำอะไรพิเรนทร์ๆอยู่น่ะ?

    –What if he arrives today?
      จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามาถึงวันนี้

    A: I’ve got subpoena (เซอะพีนะ).
         กันได้รับหมายเรียกให้ไปปรากฏตัวที่ศาล
    B: You did what?
         เกลอได้รับอะไรนะ...กันหูฝาดไปรึเปล่า?

 

                                                                           1 2


[back to top] or [home]

 

 


 


    

  

 

 


ad_wq2_1ad_wq2_2
ad_wq2_3ad_wq2_4