หัวเว็บเพจ which question ภาพ1หัวเว็บเพจ which question ภาพ2
หัวเว็บเพจ which question ภาพ3หัวเว็บเพจ which question ภาพ4
หัวเว็บเพจ which question ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย which ภาพ6หัวเว็บเพจ which question ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun
 


   

   


   

    

    

การสร้างประโยคคำถามด้วย WHICH                                                    วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งไป facebook

    Which เป็น ‘คำสรรพนาม (pronoun)’ และเป็น ‘คำที่ใช้นำหน้าคำนาม (deter-
miner) คือ Which + noun’ เราจึงสามารถใช้ which สร้างประโยคคำถามได้ 2 วิธี
ดังต่อไปนี้

 

1.

การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘which’
ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’

    Which ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’ ตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘สิ่งไหน’, ‘อันไหน’ หรือ
‘คนไหน’

    เราจึงใช้ which ในสถานการณ์ที่เป็นการชี้หรือระบุถึง ‘สิ่งไหน’, ‘อันไหน’ หรือ ‘คน
ไหน’ จากจำนวนหลายๆสิ่งหรือหลายๆคน

    เราสามารถใช้ which ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’ สร้างประโยคคำถามได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 

1.1 การใช้ which เป็นประธานของประโยคคำถาม

    เมื่อเราใช้ which เป็นประธานของประโยคคำถาม เราไม่จำเป็นต้องใช้กริยาช่วยในการ
สร้างประโยคคำถาม ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –Which is the best?
      อันไหนที่ดีที่สุด?

    –Which has a flaw?
      อันไหนที่มีรอยตำหนิ?

    –Which is going to be the winner?
      คนไหนที่กำลังจะเป็นผู้ชนะ?

    –Which hurt you, my little angel?
      สิ่งไหนที่ทำให้ลูกเจ็บ?

    –Which is the most genius, Einstein or Newton?
      คนไหนที่อัจฉริยะที่สุด....ไอนสไตนหรือนิวเติน?

    –Which of these umbrellas is yours?
      ร่มคันไหนที่เป็นของคุณ?

    –Which of our friends sent this present to us?
      เพื่อนของเราคนไหนส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้เรา?

 

1.2 การใช้ which เป็นกรรมของคำกริยาของประโยคคำถาม

    เมื่อเราใช้ which เป็นกรรมของคำกริยาของประโยคคำถาม เราจำเป็นต้องใช้กริยาช่วยในการสร้างประโยคคำถามด้วย ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –Which do you like most?
      คุณชอบอันไหนมากที่สุด?

    –Which does he choose to be his partner?
      เขาเลือกคนไหนเป็นคู่หู?

    –Which of these offices do you work in?
      คุณทำงานในสำนักงานไหน?

    –Which of those girls does he date?
      เขามีนัดกับสาวคนไหนนะ?

    –Which do you like better, coffee or tea?
      คุณชอบเครื่องดื่มไหนมากกว่า...กาแฟหรือชา?

    –Which would you prefer, the green one or the brown one?
      เธอชอบสีไหนนะ...สีเขียวหรือสีน้ำตาล?

กลเม็ดในการสร้างประโยคคำถามด้วย which ในเชิงปฏิบัติ

    เวลาท่านผู้อ่านจะใช้ which ในการสร้างประโยคคำถามในสถานการณ์การใช้จริงหรือ
ในเชิงปฏิบัตินั้น ขณะที่เราจะพูด เราไม่ต้องมัวมานั่งนึกนะครับว่า which ที่ตัวเองพูดนั้น
เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยค เพราะเป็นการเสียเวลาเปล่า

    ขอเพียงให้ท่านผู้อ่านทบทวนประโยคตัวอย่างที่ผู้เขียนให้ไว้ข้างต้นหลายๆเที่ยว แล้ว
การใช้ which ในการสร้างประโยคคำถามในเชิงปฏิบัติของท่านผู้อ่านก็จะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติครับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับคำในประโยค หรือการใช้หรือไม่ใช้กริยาช่วยใน
ประโยคคำถามนั้นๆก็ตาม

    เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ‘ในการใช้จริงนั้นสถานการณ์การใช้จะเป็นตัวบอกเราเองว่า
เราควรใช้อย่างไร’ เช่น เมื่อเราพูดคำขึ้นต้นประโยคคำถามว่า Which ออกมา สถานการณ์
การใช้ในขณะนั้นก็จะบอกเราเองว่า คำที่ถัดจาก Which ควรจะเป็น ‘คำกริยา’ หรือ ‘กริยา
ช่วย’

    ดังนั้น กลเม็ดในการใช้ก็คือ ‘ทบทวนประโยคตัวอย่างที่ผู้เขียนให้ไว้ข้างต้นหลายๆเที่ยว ถ้าท่องจำให้ขึ้นใจได้ก็ยิ่งดี’ แล้วพอเราจะพูดจริงทุกอย่างก็จะไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติ

 

2.

การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘which’
ที่เป็น ‘determiner’

 

    Which ที่เป็น ‘คำที่ใช้นำหน้าคำนาม (determiner)’ หรือ Which + noun ก็
ได้แก่ Which boy เป็นต้น

    เราสามารถใช้ Which + noun สร้างประโยคคำถามได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 

2.1 การใช้ Which + noun เป็นประธานของประโยคคำถาม

    เวลาเราใช้ Which + noun เป็นประธานของประโยคคำถาม เราไม่ต้องใช้กริยาช่วย
ร่วมด้วย
ดังต่อไปนี้

    –Which smartphone is the best?
      มือถืออันไหนที่ดีที่สุด?

    –Which piece has flaw?
      ชิ้นไหนที่มีตำหนิ?

    –Which boy is your son?
      เด็กชายคนไหนที่เป็นลูกชายของคุณ?

    –Which contestant is going to be the winner?
      ผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่จะเป็นผู้ชนะ?

    A: Which Mint played her character best?
         มิ้นท์คนไหนที่แสดงได้ดีที่สุด
    B: They both are the best. I mean each one is the best on her own
        character.
         เล่นดีที่สุดทั้งคู่แหละ ฉันหมายถึงว่าแต่ละคนก็เล่นดีที่สุดแล้วในบทของตัว

 

2.1 การใช้ Which + noun เป็นกรรมของคำกริยาของ
  ประโยคคำถาม

    เวลาเราใช้ Which + noun เป็นกรรมของประโยคคำถาม เราต้องใช้กริยาช่วยร่วม
ด้วย
ดังต่อไปนี้

    –Which model do you like most?
      คุณชอบรุ่นไหนมากที่สุด?

    –Which officer does he choose to be his partner?
      เขาเลือกเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคู่หู?

    –Which color would you prefer?
      เธอชอบสีไหนนะ?

    A: Which James do you like most?
         คุณชอบเจมส์คนไหนมากที่สุด
    B: I like both.
         ฉันชอบทั้งคู่แหละ

[back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 


ad_wq1ad_wq2
ad_wq3ad_wq4