หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ adjecttive clause หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า1 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์หลักการใช้ adjective clause หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า1 ภาพ7
englishtrick.com about us good grammar good speak fun english english skill contact us
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หลักการใช้ adjective clause ขั้นแตกฉาน

 

                                                                          วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

เกริ่นนำ

    Adjective clause จะนิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด และถือว่าเป็นไวยากรณ์
อังกฤษที่ค่อนข้างยาก เพราะมีหลักการใช้ค่อนข้างมาก แต่ก็คงไม่เกินความพยายามและ
ความสามารถของพวกเราไปได้ในการที่จะกำราบ adjective clause ให้อยู่หมัด

    www.englishtrick.com จึงได้กล่าวถึงกลเม็ดและหลักการใช้ adjective clause อย่างละเอียดจนถึงขั้นแตกฉานกันเลยทีเดียว บทความนี้จึงค่อนข้างยาว

    เมื่ออ่านจบเที่ยวแรกท่านผู้อ่านก็อาจจะเข้าใจกลเม็ดและหลักการใช้ adjective
clause ได้ไม่ครบ ก็ขอให้พยายามอ่านทบทวนหลายๆเที่ยวก็จะเข้าใจจนถึงขั้นแตกฉาน
แบบเจ้าของภาษาไปในที่สุด

 

ทำความรู้จักกับ main clause และ subordinate clause

    Main clause หรือประโยคหลักคือ ประโยคที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองด้วยการดำรงอยู่
โดดๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงประโยคอื่น

    เช่น She is the woman. เป็น main clause เพราะสามารถดำรงอยู่โดดๆได้โดย
ไม่ต้องพึ่งพิงประโยคอื่น บางครั้งเราจึงเรียก main clause ว่า independent clause

    ส่วน subordinate clause หรืออนุประโยคคือ ประโยคที่ใช้ขยายความประโยค
หลัก เช่น ขยายความคำนามของประโยคหลัก เป็นต้น

    Subordinate clause จึงเป็นประโยคที่ดำรงอยู่โดดๆไม่ได้ ต้องเกาะเกี่ยวอยู่กับ
ประโยคหลัก

    เช่น that won the contest last week เป็น subordinate clause เพราะเป็น
ประโยคที่ใช้ขยายความคำนามของประโยคหลัก จึงดำรงอยู่โดดๆไม่ได้ ต้องเกาะเกี่ยวอยู่
กับประโยคหลัก บางครั้งเราจึงเรียก subordinate clause ว่า dependent clause

ทำความรู้จักกับ adjective clause

    Adjective clause ก็คือ subordinate clause หรืออนุประโยคที่ดำรงอยู่โดดๆ
ไม่ได้ หากต้องเกาะเกี่ยวอยู่กับประโยคหลัก โดย adjective clause จะทำหน้าที่ในการ
ขยายความคำนามหรือคำสรรพนามของประโยคหลัก (main clause) เช่น

    a) A man who moved in yesterday is our friend.

    b) Anyone that does this is a fool.

    c) She is the woman that won the contest last week.

    ในประโยค a) who moved in yesterday ก็คือ adjective clause ที่ทำหน้าที่
ขยายความคำนาม A man ในประโยคหลัก A man is our friend.

    ส่วนในประโยค b) that does this ก็คือ adjective clause ที่ทำหน้าที่ขยาย
ความคำสรรพนาม Anyone ในประโยคหลัก Anyone is a fool.

    และในประโยค c) that won the contest last week ก็คือ adjective clause ที่ทำหน้าที่ขยายความคำนาม the woman ในประโยคหลัก She is the woman.

    สรุปก็คือ adjective clause ทำหน้าที่เหมือนกับคำคุณศัพท์นั่นเอง เพียงแต่ว่าอยู่ใน
รูปของอนุประโยค (subordinate clause) จึงได้นำมาวางไว้หลังคำนามแทนที่จะวาง
ไว้หน้าคำนามเหมือนกับคำคุณศัพท์ทั่วๆไป

องค์ประกอบของ adjective clause

    Adjective clause แม้จะเป็นอนุประโยค แต่ก็ถือว่าเป็นประโยคชนิดหนึ่ง ดังนั้น
adjective clause อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ประธาน (subject) และ 2) ภาคแสดง (predicate) เสมอ ดังนี้

    ‘who moved in’ มี who เป็นประธาน และมี moved in เป็นภาคแสดง

    ‘that does this’ มี that เป็นประธาน และมี does this เป็นภาคแสดง

    ‘that won the contest’ มี that เป็นประธาน และมี won the contest เป็นภาคแสดง

คำและประเภทของคำที่ใช้นำหน้า adjective clause

    คำที่ใช้นำหน้า adjective clause เพื่อแสดงความเป็น adjective clause จะได้แก่
คำ relative ดังต่อไปนี้: who, which, that, whose, whom, where, when และ why

    ด้วยเหตุนี้ adjective clause จึงมักได้รับการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า relative clause (อนุประโยคที่นำหน้าด้วยคำ relative)

    คำ relative เหล่านี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

    1. Relative pronoun ได้แก่ who, which, that, whose และ whom

    2. Relative adverb ได้แก่ where, when และ why

    อนึ่ง ขอให้สังเกตว่า what และ how จะไม่ใช้นำหน้า adjective clause แต่จะใช้
นำหน้า noun clause ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้เห็นในบทความ ‘กลเม็ดเก่ง noun clause’

 

หน้าที่ของ relative pronoun และ relative adverb

    Relative pronoun ทำหน้าที่เป็นทั้งคำที่ใช้ขยายความคำนาม และเป็นประธานของ adjective clause ไปในเวลาเดียวกัน หรือบางกรณีก็ทำหน้าที่เป็นกรรมของ adjective clause ไปในเวลาเดียวกัน

    Relative adverb ทำหน้าที่เป็นทั้งคำที่ใช้ขยายความคำนาม และเป็นวิเศษณ์ของ adjective clause ไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

  (อ่านต่อหน้า 2)                        2  3  4  5

 

 [back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_adu5 ad_cam6


ad_adj1ad_adj2
ad_adj3ad_adj4
             
click_detail click_detail