หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า2  ภาพ1หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์หลักการใช้ adjective clause หน้า2 ภาพ6ห้วเว็บเพจ adjective clause หน้า2 ภาพ7
englishtrick.com about us good grammar good speak fun english english skill contact us
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_avbกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: หลักการใช้ adjective clause                                                   วงกต จันทพานิช


หลักการใช้ relative pronoun ปุ่มลิ้งค์ไป facebook
ขยายความคำนามของประโยคหลัก

 

1. การใช้ who/which/that เพื่อขยายความคำนามของ
     ประโยคหลัก

    เราใช้ who ขยายความคำนามที่เป็นบุคคลหรือสัตว์เท่านั้น

    เราใช้ which ขยายความคำนามที่เป็นสิ่งของเท่านั้น

    เราใช้ that ขยายความคำนามที่เป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ได้

1.1 การใช้ who/which/that เป็นประธานของ adjective
       clause เพื่อขยายความคำนามของประโยคหลัก

    เราใช้ who/which/that เป็นประธานของ adjective clause เพื่อขยายความ
คำนามของประโยคหลักได้ดังต่อไปนี้

    –A man who moved in yesterday is our friend.

    –The girl who is crying was punished by her mother.

    –The woman who was hit by a car is getting better.

    –Anyone that does this is a fool.

    –We should rely on our parents that love us most.

    –She is the woman that won the contest last week.

    –It is a dog who saved his life.

    –The companies that sell mobile phones will make big profits.

    –He bought a guitar which was once used by Elvis Presley.

    –The old books which are rare will be auctioned next month.

    อนึ่ง การใช้ who/which/that นี้เราสามารถวางไว้ห่างจากคำนามของประโยคหลัก
ก็ได้ ถ้าคำนามนั้นมีคำอื่นมาขยายความอยู่ เช่น

    –A man with a hat who is standing there is my boss.

    –Paul McCartney discusses a working relationship with George
      Harrison that was not always an even partnership. (The New York   
        Times/Bangkok Post)

การลดรูป adjective clause ลงเป็น present participle

    Adjective clause ที่มี who/which/that เป็นประธานนั้น เราสามารถลดรูปลงเป็น present participle ได้ ถ้า tense ของ adjective clause นั้นเป็น continuous tense ดังนี้

    a) The girl who is crying was punished by her mother.
         เด็กผู้หญิงผู้ที่กำลังร้องไห้ได้ถูกทำโทษโดยแม่ของเธอ

    b) The crying girl was punished by her mother.
         เด็กผู้หญิงที่กำลังร้องไห้ได้ถูกทำโทษโดยแม่ของเธอ

    กล่าวโดยสรุปก็คือ เวลาเราจะขยายความคำนาม เราจะมีทางเลือกว่าจะใช้ adjective clause [ข้อ a)] หรือ present participle [ข้อ b)] ก็ได้ ตามเงื่อนไขดังอธิบายไว้
ข้างต้น

การลดรูป adjective clause ลงเป็น past participle

    Adjective clause ที่มี who/which/that เป็นประธานนั้น ถ้า adjective clause
เป็น passive voice เราสามารถลดรูปลงเป็น past participle ได้ ดังนี้

    a) The woman who was hit by a car is getting better.
         ผู้หญิงผู้ที่ถูกรถชนกำลังมีอาการดีขึ้น

    b) The woman hit by a car is getting better.
         ผู้หญิงที่ถูกรถชนกำลังมีอาการดีขึ้น

    กล่าวโดยสรุปก็คือ เวลาเราจะขยายความคำนามในกรณีที่คำนามนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทำ เราจะมีทางเลือกว่าจะใช้ adjective clause ที่เป็น passive voice [ข้อ a)] หรือใช้แค่ past participle [ข้อ b)] ก็ได้

การลดรูป adjective clause ลงเป็นคำนาม (noun)

    การใช้ adjective clause ที่มี who/which/that เป็นประธาน ถ้า adjective
clause นั้นมีคำนามปรากฎอยู่ เราสามารถลดรูปลงเหลือเพียงคำนามคำเดียวได้ ถ้าลด
รูปแล้วไม่ทำให้เสียใจความสำคัญไป ดังนี้

    a) The companies that sell mobile phones will make big profits.
         บริษัทต่างๆที่ขายโทรศัพท์มือถือจะทำกำไรได้มาก

    b) The mobile phone companies will make big profits.
         บริษัทโทรศัพท์มือถือต่างๆจะทำกำไรได้มาก

    เราจะเห็นได้ว่าเมื่อลดรูปลงเหลือแค่คำนามเพียงคำเดียวแล้ว คำนามนี้ก็จะถูกนำมา
วางไว้หน้าคำนามเดิมที่ถูกขยายความโดย adjective clause นั่นเอง นั่นคือจาก ‘The companies that sell mobile phones’ เป็น ‘The mobile phone companies’

    กล่าวโดยสรุปก็คือ เวลาเราจะขยายความคำนาม เราจะมีทางเลือกว่าจะใช้ adjective clause [ข้อ a)] หรือคำนาม [ข้อ b)] ก็ได้ ตามเงื่อนไขดังอธิบายไว้ข้างต้น

การลดรูป adjective clause ลงเป็นคำคุณศัพท์ (adjective)

    การใช้ adjective clause ที่มี who/which/that เป็นประธานนั้น ถ้ามีคำคุณศัพท์ (adjective) ปรากฎอยู่ เราสามารถลดรูป adjective clause ลงเหลือเพียง adjective เพียงคำเดียวได้ ถ้าลดรูปแล้วไม่ทำให้เสียใจความสำคัญไป ดังนี้

    a) The old books which are rare will be auctioned next month.
         หนังสือเก่าที่หายากจะถูกเปิดประมูลเดือนหน้า

    b) The rare old books will be auctioned next month.
         หนังสือเก่าหายากจะถูกเปิดประมูลเดือนหน้า

    กล่าวโดยสรุปก็คือ เวลาเราจะขยายความคำนามเราจะมีทางเลือกว่าจะใช้ adjective clause [ข้อ a)] หรือคำคุณศัพท์ [ข้อ b)] ก็ได้ ตามเงื่อนไขดังอธิบายไว้ข้างต้น

การลดรูป adjective clause ลงเป็นบุพบทวลี (prepositional phrase)

    Adjective clause ที่มี who/which/that เป็นประธานนั้น ถ้ามีบุพบทวลี (prepositional phrase) ปรากฎอยู่ เราสามารถลดรูป adjective clause ลงเหลือ
เพียงบุพบทวลีได้ ถ้าลดรูปแล้วไม่ทำให้เสียใจความสำคัญไป ดังนี้

    a) The man who dresses in gray suit is her dad.
         ผู้ชายคนที่สวมสูทสีเทาเป็นพ่อของเจ้าหล่อน

    b) The man in gray suit is her dad.
         ผู้ชายที่สวมสูทสีเทาเป็นพ่อของเจ้าหล่อน

    กล่าวโดยสรุปก็คือ เวลาเราจะขยายความคำนามเราจะมีทางเลือกว่าจะใช้ adjective clause [ข้อ a)] หรือบุพบทวลี [ข้อ b)] ก็ได้ ตามเงื่อนไขดังอธิบายไว้ข้างต้น

(อ่านต่อหน้า 3)                              1  2  3  4  5

 [back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam3
ad_cam5 ad_cam6


ad_adj2_1ad_adj2_2
adv_adj2_3ad_adj2_4
             
click_detail click_detail