หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า3 ภาพ1หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า3 ภาพ2
หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า3 ภาพ3หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า3 ภาพ4
หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า3 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์หลักการใช้ adjective clause หน้า3 ภาพ6หัวเว็บเพจ adjective clause หน้า3 ภาพ7
englishtrick.com about us good grammar good speak fun english english skill contact us
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 3: หลักการใช้ adjective clause                                                  วงกต จันทพานิช


1.2 การใช้ who/which/that เป็นกรรมของ adjective clause 
       เพื่อขยายความคำนามของประโยคหลัก ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    Who/which/that นอกจากจะเป็นประธานของ adjective clause แล้ว ยังเป็น
กรรมของ adjective clause ได้อีกด้วย เช่น

    The woman who I met is my friend’s sister.

    ประโยคนี้ who ทำหน้าที่เป็นคำขยายความประธาน The woman ขณะเดียวกันก็
ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา met พร้อมกันไปด้วย

    และคำกริยาที่ใช้ใน adjective clause ในกรณีนี้จะต้องเป็น ‘คำกริยาที่ต้องมีกรรม
มารองรับ’ ด้วยนะครับ จึงจะเป็นการใช้ who/which/that เป็นกรรมของ adjective clause ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    a) The man who I talked with works for my dad.                       

    b) The used car that my sister has bought is very cheap.

    ประโยค a) คำกริยา talked with เป็นคำกริยามี่ต้องมีกรรมมารองรับ

    ส่วนประโยค b) คำกริยา bought ก็เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเช่นกัน ทั้ง
ประโยค a) และ b) นี้จึงถือว่าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์การใช้ who/which/that เป็นกรรมของ adjective clause

    ดังนั้น ถ้าคำกริยาใน adjective clause เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ ก็จะ
เป็นการใช้ที่ผิดหลักไวยากรณ์ของการใช้ who/which/that เป็นกรรมของ adjective
clause ไปทันที เช่น

    c) The man who I talked works for my dad.                               

    d) The used car that my sister is is very cheap.

    ประโยค c) คำกริยา talked เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ การใช้ adjective clause ในข้อ c) จึงผิดหลักไวยากรณ์การใช้ who/which/that เป็นกรรมของอนุ
ประโยค

    ส่วนข้อ d) คำกริยา is ก็เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ การใช้ adjective
clause ในข้อ d) จึงผิดหลักไวยากรณ์การใช้ who/which/that เป็นกรรมของ adjective clause เช่นกัน

    ขอให้ท่านผู้อ่านศึกษาประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ให้เข้าใจ

    –The woman who he dates is his boss’s daughter.

    –The applicant that I have just interviewed looked nervous.

    –She is the woman that I saw last week.

    –The house that they sell is near the airport.

    –A piece of land that he rented is in the country.

    –That ship is the one which my dad builds.

    –I like the music which you are listening to.

    อนึ่ง ในกรณีของ which ถ้าคำกริยาที่ตามหลัง which มาเป็นคำกริยาที่ใช้ร่วมกับคำ
บุพบท (phrasal verb) เราสามารถย้ายคำบุพบทนั้นมาวางไว้หน้า which ได้ ดังนี้

    –I like the music to which you are listening.

 

การละ who/which/that ที่เป็นกรรมของ adjective clause ไว้

    ขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตว่า adjective clause ที่ who/which/that ทำหน้าที่เป็น
กรรมของ adjective clause นั้น จะมีประธาน และภาคแสดงสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้ว โดยไม่ต้องอาศัย who, which และ that เลย

    เช่นประโยค The woman who I met is my friend’s sister. นี้ adjective
clause นี้จะมีประธาน (คือ I), ภาคแสดง (คือ met) อยู่ครบถ้วนตามองค์ประกอบของ adjective clause แล้ว

    ดังนั้น การใช้  who/which/that เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมของ adjective clause นี้ เราจะละ who, which และ that ไว้เสียก็ได้ ดังนี้

    –The woman I met is my friend’s sister.

    –The woman he dates is his boss’s daughter.

    –The man I talked with works for my dad.

    –The applicant I have just interviewed looked nervous.

    –She is the woman I saw last week.

    –The house they sell is near the airport.

    –A piece of land he rented is in the country.

    –The used car my sister has bought is very cheap.

    –That ship is the one my dad builds.

    –I like the music you are listening to.

 

หลักการพื้นฐานของการเกิด adjective clause ที่มี who/which/
that นำหน้า

    หลักการพื้นฐานของการเกิด adjective clause ที่มี who/which/that นำหน้า ก็คือ ‘การที่ประโยค 2 ประโยคมีประธานหรือมีคำนามคำเดียวกัน’ จึงมีการรวมประโยค 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน โดยทำให้ประโยคใดประโยคหนึ่งเป็น adjective clause ไปเสีย
ตามสถานการณ์การใช้ของเรา

    เช่น ประโยค A man who moved in yesterday is our friend. ก็มาจาก
ประโยค 2 ประโยคดังต่อไปนี้

    a) A man is our friend.

    b) A man moved in yesterday.

    เราจะเห็นได้ว่าทั้งประโยค a) และ b) มีประธาน A man คำเดียวกันจึงมีการรวม
ประโยค 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน และตามสถานการณ์การใช้ของเราเราต้องการให้ประโยค b) เป็น adjective clause เราจึงตัด A man ที่เป็นประธานในประโยค b) ออก แล้ว
แทนที่ด้วย who เป็น who moved in yesterday

    จากนั้นนำเอา who moved in yesterday นี้ไปขยายความ A man ในข้อ a) ได้ออกมาเป็น: A man who moved in yesterday is our friend. นั่นเอง  

    อนึ่ง ประโยค a) และ b) นี้เราจะรวมเป็น A man who is our friend moved in yesterday. ก็ได้ อันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้ของแต่ละท่าน

    ลองไปดูประโยคตัวอย่างอื่นที่ประโยค 2 ประโยคมีคำนามคำเดียวกันนั่นคือ

    The woman who I met is my friend’s sister.

    ประโยคนี้มาจากประโยค 2 ประโยคดังต่อไปนี้

    a) The woman is my friend’s sister.

    b) I met the woman.

    เราจะเห็นได้ว่าทั้งประโยค a) และ b) มีคำนาม the woman คำเดียวกันจึงมีการรวม
ประโยค 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน และตามสถานการณ์การใช้ของเราเราต้องการให้ประโยค b) เป็น adjective clause เราจึงตัด the woman ที่เป็นกรรมในประโยค b) ออก แล้ว
แทนที่ด้วย who โดยวาง who ไว้ข้างหน้าเป็น who I met

    จากนั้นนำเอา who I met นี้ไปขยายความ The woman ในข้อ a) ได้ออกมาเป็น:
The woman who I met
is my friend’s sister. นั่นเอง

 

การใช้ adjective clause ในเชิงปฏิบัติ

    การที่เรารู้หลักการพื้นฐานของ adjective clause ดังกล่าวข้างต้น จะมีประโยชน์
อย่างมากในการรู้ที่มาที่ไปของประโยค adjective clause ที่มี who/which/that นำ
หน้า

    รวมทั้งจะได้ทราบความแตกต่างระหว่าง adjective clause กับ noun clause ด้วย เพราะในบางกรณีโครงสร้างของ adjective clause กับ noun clause จะมีความคล้าย
คลึงกัน (ซึ่งจะกล่าวถึงใน ‘กลเม็ดเก่ง noun clause’)

    ส่วนการใช้ adjective clause ในเชิงปฏิบัติหรือในสถานการณ์ตอนที่เราใช้จริงนั้น เราไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึงหลักการพื้นฐานนี้ เพราะจะเป็นการเสียเวลาไปโดยไม่จำเป็น นั่นคือ ถ้าเราจะใช้ adjective clause อะไรก็ให้ใช้ออกมาเลย

    เช่น เราจะเขียนประโยค A man who moved in yesterday is our friend. ก็ให้
จรดปากกาเขียนออกมาเลยหรือให้เคาะคีย์บอร์ดพิมพ์ออกมาเลย โดยไม่ต้องไปเสียเวลาคิด
ว่าประโยคนี้มาจาก 2 ประโยคพื้นฐานอะไรบ้าง เพราะ 2 ประโยคที่ว่านี้จะอยู่ใน A man who moved in yesterday is our friend. โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

2. การใช้ ‘whose + คำนาม’ เพื่อขยายความคำนามของ
     ประโยคหลัก

    Whose เป็นคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของบุคคลหรือสิ่งของได้
เช่น whose bike = จักรยานของใคร; whose daughter = ลูกสาวของใคร
whose handle = หูจับของมัน ฯลฯ

    เราสามารถใช้ ‘whose + คำนาม’ ดังตัวอย่างข้างต้นนี้นำหน้า adjective clause เพื่อขยายความคำนามของประโยคหลักได้ดังนี้

    –A boy whose bike was bought by my son is my student.
      เด็กชายซึ่งจักรยานของเขาถูกซื้อโดยลูกชายของผมเป็นลูกศิษย์ของผม

    –A woman whose house is next to me is a nurse.
      ผู้หญิงที่บ้านของหล่อนอยู่ติดกับฉันเป็นพยาบาล

    –He said something to a man whose dog names Spice.
      เขาพูดบางสิ่งกับผู้เชายที่สุนัขของเขาชื่อ Spice

    –It is a cat whose ears are so short.
      มันคือแมวที่หูของมันสั้นมาก

    –She hires a carpenter whose son is a plumber.
      เจ้าหล่อนว่าจ้างช่างไม้ซึ่งลูกชายของเขาเป็นช่างประปา

    –What is the name of the man whose daughter you dated?
      ผู้ชายที่ลูกสาวของเขาคุณมีนัดด้วยชื่ออะไร?

    –The briefcase whose handle is broken is his.
      กระเป๋าเอกสารที่หูจับแตกเป็นของเขา

 

3. การใช้ whom เป็นกรรมของ adjective clause

    ตามปกติเราใช้ who เป็นกรรมของ adjective clause ได้ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ดังนี้

    –The woman who I met is my friend’s sister.

    –The man who I work for runs many businesses.

    –The man who many women had a date with turns out to be a serial
      killer.

    อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ whom แทน who ได้ในการใช้แบบเป็นทางการมากๆ เช่น ในหนังสือเอกสารต่างๆ ดังนี้

    –The woman whom I met is my friend’s sister.

    –The man for whom I work runs many businesses.

    –The man with whom many women had a date turns out to be a
      serial killer.

 (อ่านต่อหน้า 4)                         1  2  3  4  5

 

 [back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_adj3_1ad_adj3_2
ad_adj3_2ad_adj3_4
             
click_detail