หัวเเว็บพจ gerund หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ gerund หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ gerund หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ gerund หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ gerund หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ gerund หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ gerund หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: Gerund                                                                                วงกต จันทพานิช


                                                                                      

คำกริยาที่ใช้ได้กับทั้ง gerund และ to-infinitive ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    มีคำกริยาอยู่จำนวนหนึ่งที่ใช้ได้กับทั้ง gerund และ to-infinitive โดยแบ่ง
เป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

1.  กลุ่มคำกริยาที่ใช้ได้กับทั้ง gerund และ to-infinitive แต่มี
  ความหมายต่างกัน

    คำกริยาต่อไปนี้ใช้ได้กับทั้ง gerund และ to-infinitive แต่มีความหมายต่างกัน

    –forget doing sth = ลืมการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
    –forget to do sth = ลืมทำบางสิ่งที่จะต้องทำ

    –remember doing sth = จำการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้วได้
    –remember to do sth = จำได้ว่าจะต้องทำบางสิ่ง

    –stop doing sth = หยุดการทำบางสิ่ง
    –stop to do sth = หยุดทำบางสิ่งเพื่อที่จะทำสิ่งอื่น

    –try doing sth = ลองการทำบางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน 
      –A group of tourists tried eating Thai foods.
    –try to do sth = พยายามทำบางสิ่งให้สำเร็จ
      –I’ll try to unlock it again.

    –need doing sth = จำเป็นต้องได้รับการทำบางสิ่ง
      –Your car needs repairing.
    –need to do sth = จำเป็นต้องทำบางสิ่ง
      –I need to have my car repaired.

    –want doing sth = ต้องการได้รับการทำบางสิ่ง
      –Your car wants repairing.
    –want to do sth = ต้องการที่จะทำบางสิ่ง
      –I want to have my car repaired.

    –mean doing sth = มีความหมายเท่ากับการทำบางสิ่ง
      –That remark of his means refusing her offer.
    –mean to do sth = ตั้งใจที่จะทำบางสิ่ง
      –I mean to ask him a question.

    –regret doing sth = เสียใจกับการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
    –regret to do sth = เสียใจที่ต้องทำบางสิ่ง

2. กลุ่มคำกริยาที่ใช้ได้กับทั้ง gerund และ to-infinitive และมี
    ความหมายคล้ายๆกัน

    คำกริยาต่อไปนี้ใช้ได้รับทั้ง gerund และ to-infinitive และมีความหมายคล้ายๆกัน

    –begin doing sth = เริ่มการทำบางสิ่ง
    –begin to do sth = เริ่มที่จะทำบางสิ่ง

    –start doing sth = เริ่มการทำบางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
    –start to do sth = เริ่มที่จะทำบางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

    –(not) bother doing sth = (ไม่) สนอกสนใจต่อการทำบางสิ่ง
    –(not) bother to do sth = (ไม่) สนอกสนใจที่จะทำบางสิ่ง

    –continue doing sth = ดำเนินการทำบางสิ่งที่ทำค้างไว้ต่อไป
    –continue to do sth = ดำเนินการที่จะทำบางสิ่งที่ทำค้างไว้ต่อไป

    –hate doing sth = ไม่ชอบการทำบางสิ่ง
    –hate to do sth = ไม่ชอบที่จะทำบางสิ่ง

    –intend doing sth = ตั้งใจทำบางสิ่ง
    –intend to do sth = ตั้งใจที่จะทำบางสิ่ง

    –like doing sth = ชื่นชอบการทำบางสิ่ง
    –like to do sth = ชื่นชอบที่จะทำบางสิ่ง

    –love doing sth = ชื่นชอบการทำบางสิ่ง
    –love to do sth = ชื่นชอบที่จะทำบางสิ่ง

    –prefer doing sth = ชื่นชอบการทำบางสิ่งมากกว่าทำสิ่งอื่น
    –prefer to do sth = ชื่นชอบที่จะทำบางสิ่งมากกว่าทำสิ่งอื่น

                                                    1  2     

[back to top] or [home]                                             


 

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6

ad_ger2_1ad_ger2_2
ad_ger2_3ad_ger2_4
             
click_detail