หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ infinitive แบบสร้างเอง หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: Infinitive แบบสร้างเอง                                                              วงกต จันทพานิช


                                                         
3.2 การใช้ to-inf ขยายกรรมของบุพบท ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

        –I’ll leave this work for you to carry on.
          ผมจะมอบหมายงานชิ้นนี้ให้คุณไปดำเนินการต่อ

        –The problem is for you to solve not me.
          ปัญหาที่คุณต้องแก้เอง ไม่ใช่ให้ฉันแก้

        –It’s stupid of me to believe him.
          เป็นความโง่ของฉันเองที่ไปหลงเชื่อเขา

3.3 การใช้ to-inf ขยายคำนามที่ตามหลัง verb to be

         การใช้ to-inf ขยายคำนามที่ตามหลัง verb to be นี้อาจใช้กับคำนามที่ไม่มี
คำคุณศัพท์ขยายหรือที่มีคำคุณศัพท์ขยายความอยู่ก็ได้ ดังต่อไปนี้

        –Liverpool is a team to beat.
          Liverpool เป็นทีมที่ยากที่ใครจะเอาชนะได้
               (a team to beat เป็นสำนวนหมายถึง ทีมที่ยากที่จะเอาชนะได้)


        –Is there anything to eat?
          มีอะไรทานบ้างนี่?

        –Manchester United is a difficult team to beat.
          Manchester United เป็นทีมที่ยากที่ใครจะเอาชนะได้

        –This is a perfect place to spend our holiday.
          นี้คือสถานที่ที่สมบูรณ์ที่เราจะใช้เป็นที่พักผ่อนวันหยุด

        –Who was the first man to set foot on the moon?
          ใครคือมนุษย์คนแรกที่ลงเหยียบดวงจันทร์

        –He was the last man to know this.
          เขาเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้

        –She is the only one to solve this problem.
          เจ้าหล่อนเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหานี้ได้

3.4 การใช้ to-inf ขยาย question word

        –I don’t know who to believe.
          ฉันไม่รู้จะเชื่อใครดี

       
–At last he decided where to go.
          ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดี

          –He explained how to train dog.
          เขาอธิบายถึงวิธีการฝึกสุนัข

   
หมายเหตุ เฉพาะ why จะไม่นิยมใช้กับ to-infinitive ดังนี้ Don’t ask why to stay. แต่จะนิยมใช้เป็นประโยคว่า Don’t ask why we should stay.

4. การใช้ to-inf ขยายคำคุณศัพท์

     การใช้ to-inf ขยายคำคุณศัพท์นี้อาจใช้กับคำคุณศัพท์ที่ไม่มีคำวิเศษณ์มาขยาย
หรือที่มีคำวิเศษณ์ขยายความอยู่ก็ได้ ดังต่อไปนี้

    –I’m glad to see you.
      ฉันดีใจที่ได้พบเธอ

    –The situation makes it harder to fulfill our goal.
      สถานการณ์ทำให้มันเลวร้ายลงไปในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ของเรา

    –I’m very pleased to date her.
      ฉันยินดียิ่งที่ได้มีนัดกับเจ้าหล่อน

    –Nadal is too good to lose.
      นาดาลเก่งเกินไปที่จะแพ้

    –This matter is too hot to handle.
      เรื่องนี้ร้อนเกินกว่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวได้

     บางครั้งก็จะมีคำว่า for sb มาคั่นอยู่ระหว่างคำคุณศัพท์กับ to-inf ดังนี้

    –It is hard for me to swallow this bitter pill.
      มันเป็นการยากสำหรับฉันที่จะกลืนเจ้ายาขมนี่ลงไป

ซึ่งในกรณีนี้จะถือว่า to-inf ขยายกรรมของบุพบทก็ได้เช่นกัน

    –It is hard for me to swallow this bitter pill.
      มันเป็นการยากสำหรับฉันที่จะกลืนเจ้ายาขมนี่ลงไป

5. การใช้ to-inf ขยายคำวิเศษณ์

     การใช้ to-inf ขยายคำวิเศษณ์นี้อาจใช้กับคำวิเศษณ์ที่ไม่มีคำวิเศษณ์มาขยายหรือ
ที่มีคำวิเศษณ์คำอื่นขยายความอยู่ก็ได้ ดังต่อไปนี้

    –He isn’t fit enough to play.
      เขาไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะลงเล่น

    –I was foolish enough to marry him.
      ฉันโง่พียงพอที่ไปแต่งงานกับเขา

     –I was brave enough to tell her.
      ฉันกล้าพอที่จะบอกเจ้าหล่อน

    –I woke up too late to watch the sun rise.
      ฉันตื่นสายเกินไปที่จะได้เฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้น

6. การใช้ to-inf เป็นประธานของประโยค

     เราสามารถใช้ to-inf เป็นประธานของประโยคได้ดังต่อไปนี้

    To eat too much can make you sick.
      การทานอาหารมากจนเกินไปอาจทำให้เธอไม่สบายได้ 
   
    To get some fresh air can help a lot.
      การสูดอากาศบริสุทธิ์สามารถช่วยได้มาก

7. การใช้ to-inf แบบสร้างเองขยายกรรมของคำกริยา vt

     ตามหลักการ เราไม่สามารถใช้ to-infinitive มาขยายความกรรมของคำกริยา vt ใดๆ
ได้ นอกเหนือไปจากที่นักภาษาศาสตร์ได้กำหนดไว้ดังได้กล่าวไว้แล้วใน to-infinitive
แบบสำเร็จรูป

     อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้ to-inf มาขยายความกรรมของคำกริยา vt ใดๆได้ ถ้า
เรามีความรู้เรื่อง collocation ของ to-infinitive

     Collocation (เคาะเลอะเคเชิน) ของ to-inf ก็คือ คำนามที่ถูกกำหนดมาให้ใช้กับ
to-inf ได้โดยอัตโนมัติ เช่น ability to do something (sth) เป็นต้น

     คำนาม ability นี้เราสามารถใช้โดดๆว่า ability ก็ได้ หรือใช้ร่วมกับ to-inf เป็น
ability to do sth ก็ได้โดยอัตโนมัติ

     และเมื่อเรานำเอา ability to do sth ไปใช้เป็นกรรมของคำกริยา vt ใด คำกริยา vt
นั้นก็จะใช้กับ to-inf ได้โดยอัตโนมัติไปด้วย เช่น

     –I envy her ability to seduce young men.
      
ฉันอิจฉาความสามารถของเจ้าหล่อนที่หลอกล่อหนุ่มๆได้

     ตามปกติ คำกริยา vt ‘envy’ จะใช้ to-inf มาขยายความกรรมของตนไม่ได้ แต่ถ้า
เราใช้ envy กับ ability to do sth แล้ว envy ก็จะมี to-inf มาขยายความกรรมของ
ตนโดยอัตโนมัติทันที ดังประโยคตัวอย่างข้างต้น

     Collocation (เคาะเลอะเคเชิน) ของ to-inf ที่ใช้บ่อยก็ได้แก่

     –thing to do
     –nothing to do
     –anything to do
     –something to do
     –a/the plan to do sth
     –the first/second/last/etc./ to do sth
                                                   ฯลฯ

     และเคาะเลอะเคเชินเหล่านี้เมื่อเรานำไปใช้เป็นกรรมของคำกริยา vt ใด ก็จะทำให้คำ
กริยา vt นั้นมี to-inf มาขยายความกรรมของตนโดยอัตโนมัติ เช่น

–She had a plan to start her own business.

     Collocation (เคาะเลอะเคเชิน) ของ to-inf นี้มีรายละเอียดอยู่พอสมควร ผู้เขียนจึง
ได้แยกไปเขียนเป็นอีกบทความหนึ่ง ซึ่งจะนำมาทยอยลงต่อไป

8.  การใช้ to-inf ตามหลัง verb to be เพื่อแสดงตัวตนของ
  ประธาน

    เราสามารถใช้ to-inf ตามหลัง verb to be เพื่อแสดงตัวตนของประธาน (subjec-
tive complement) ได้ดังต่อไปนี้

    –Her mistake is to go out with him.
      ความผิดพลาดของเจ้าหล่อนก็คือการออกไปกับเขา

    –Our ambitions are to be good at English.
      ความทะเยอทะยานของพวกเราก็คือการเก่งภาษาอังกฤษ

     ขอให้สังเกตว่า to go out with him คือนามวลี (noun phrase) ที่ทำหน้าที่แสดง
ตัวตนของประธาน โดยมี verb to be คือ is เป็นตัวเชื่อม (linking verb) นั่นคือ
to go out with him เป็นตัวตนหรือ subject complement ของ Her mistake นั่นเอง

     และ to be good at English ก็คือ subject complement ของประธาน Our ambitions โดยมี are เป็นตัวเชื่อม

     การใช้ to-infinitive ในข้อ 8 นี้ค่อนข้างยากเล็กน้อย เพราะเป็นการใช้ในขั้นสูง
(advanced) ถ้าท่านผู้อ่านอ่าน 2-3 เที่ยวแล้วยังไม่เข้าใจก็ให้ข้ามไปก่อนได้ แล้ววันหลัง
มีเวลาค่อนย้อนกลับมาอ่านใหม่ ก็จะเข้าใจได้เอง

สรุป

     ถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านก็มีความรู้เกี่ยวกับ to-infinitive แบบสร้างเอง
ในระดับเดียวกับเจ้าของภาษาแล้ว ท่านผู้อ่านจึงสามารถท่องไปใน
ยุทธจักรของภาษาอังกฤษได้อย่างไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกแล้ว จึง
ขอเชิญลุยได้ตามอัธยาศัยครับ

                                                1  2

 [back to top] or [home]


      

 

 

ad_in_by2_1ad_in_by2_2
ad_by2_3ad_in_by2_4