หัวเว็บเพจ infinitive แบบสำเร็จรูป หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ infinitive แบบสำเร็จรูป หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ infinitive แบบสำเร็จรูป หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ infinitive แบบสำเร็จรูป หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ infinitive แบบสำเร็จรูป หน้า2 ภาพ5 animation เก่งไวยากรณ์ infinitive แบบสำเร็จรูป หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ infinitive แบบสำเร็จรูป หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: Infinitive แบบสำเร็จรูป                                                           วงกต จันทพานิช


4. คำกริยา vt + object + to-inf ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    คำกริยา vt + object + to-inf ก็คือ คำกริยา vt ที่ได้รับการกำหนดมาให้เราสามารถ
วาง to-inf ไว้ท้ายกรรมของคำกริยา vt นั้นๆได้ และ to-inf ก็จะขยายความกรรมนั้นๆไป
โดยอัตโนมัติได้
เช่น

    –He expects her to marry him.
      เขาคาดหวังให้เจ้าหล่อนแต่งงานกับเขา

    ในประโยคนี้ to marry him จะขยายความ her ซึ่งเป็นกรรมของคำกริยา expect โดยอัตโนมัติ

    คำกริยา vt + object ที่ได้รับการกำหนดมาให้ใช้ to-inf ขยายความ object ได้ มีดังต่อไปนี้

–allow sb to do sth = อนุญาตให้บางคนทำบางสิ่ง

–ask sb to do sth = ขอให้บางคนทำบางสิ่งให้

–dare sb to do sth = ท้าทายบางคนให้ทำบางสิ่ง

–expect sb to do sth = คาดหวังว่าบางคนจะทำบางสิ่ง

–get sb to do sth = ขอให้บางคนทำบางสิ่ง

–hate sb to be/to do sth = ไม่อยาก/ไม่ชอบให้บางคนเป็น/ทำบางสิ่ง

–help sb to do sth = ช่วยบางคนทำบางสิ่ง

–invite sb to do sth = ขอให้บางคนไปร่วมกิจกรรมบางอย่าง

    –leave sb to do sth = ปล่อยให้บางคนทำบางสิ่งตามลำพัง

–like sb to do sth = ชอบให้บางคนทำบางสิ่ง

–love sb to do sth = อยากจะให้บางคนทำบางสิ่งให้เป็นพิเศษ

–need sb to do sth = จำเป็นต้องให้บางคนทำบางสิ่ง

–want sb to do sth = ต้องการให้บางคนทำบางสิ่ง

–pay sb to do sth = จ้างบางคนให้ทำบางสิ่ง

–prefer sb to do sth = ชอบให้บางคนทำบางสิ่ง

–send sb to do sth = ส่งบางคนไปทำบางสิ่ง

–tell sb to do sth = สั่งให้บางคนทำบางสิ่ง

–teach sb to do sth = สอนบางคนให้ทำบางสิ่ง

    –take sth to do sth = ใช้เวลา/เงินทองเพื่อทำบางสิ่ง

–use sth to do sth = ใช้บางสิ่งเป็นสื่อกลางเพื่อทำบางสิ่ง

–wish sb to do sth = ปรารถนาให้บางคนทำบางสิ่ง

–remind sb to do sth = เตือนความจำบางคนให้ทำบางสิ่ง

   –warn sb to do sth = เตือนบางคนให้ทำบางสิ่ง/ไม่ให้ทำบางสิ่งเพราะจะมี
                                         อันตรายหรือไม่เหมาะสม

      –The police warn drivers to drive 80 kilometres an hour at maximum         speed.
       ตำรวจเตือนผู้ขับขี่ให้ขับรถที่ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างมาก
     –Mom warned me not to expose my personal items on the internet.         And I’m going to do what my mom said.
       แม่เตือนฉันไม่ให้เปิดเผยของสงวนในโลกอินเตอะร์เน็ท และฉันก็ตั้งใจจะทำในสิ่งที่แม่ได้เตือนไว้

    ตามหลักการ คำกริยา vt + object ที่ได้รับการกำหนดมาให้ใช้ to-inf ขยายความ object ได้นี้ เราไม่สามารถสร้างขึ้นใช้เองได้ ต้องใช้ไปตามที่
นักภาษาศาสตร์กำหนดมานี้เท่านั้น

    ดังนั้น ถ้าท่านผู้อ่านพยายามท่องจำ คำกริยา vt + object + to-inf
แบบสำเร็จรูปเหล่านี้ไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เราก็จะใช้คำกริยา vt
+ object + to-inf ได้ถูกต้องในแบบที่เจ้าของภาษาใช้

วิธีท่องจำ

     วิธีท่องจำก็คือ ให้นำ ‘คำกริยา vt + object + to-inf’ ข้างต้นมาสร้างประโยค
ประจำตัวของท่านผู้อ่านขึ้นมา โดยสร้างจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของท่านผู้อ่านเอง

     เช่น ท่านผู้อ่านมักปล่อยให้สุนัขของตัวเองออกไปเที่ยวนอกบ้าน ‘allow sb to do
sth’ ของท่านผู้อ่านก็จะอยู่ในรูปประโยคประจำตัวดังต่อไปนี้ ‘I allow my dog to go out’ เป็นต้น

     แล้วท่านผู้อ่านก็จะจดจำ ‘คำกริยา vt + object + to-inf’ ข้างต้นได้อย่างแม่นยำ
แทบจะทุกคำไป และพร้อมที่จะนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ติดขัด

ข้อควรทราบ

     คำกริยา + to-infinitive แบบสำเร็จรูปที่ผู้เขียนกล่าวมาในข้อ 2, 3 และ 4 นั้น เป็น
คำกริยา + to-infinitive ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและใช้ไม่บ่อย แต่ยังมีคำกริยา + to-infinitive แบบสำเร็จรูปอยู่อีกจำนวนหนึ่ง แต่เป็นคำกริยาที่ใช้น้อยมากในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนจึงไม่ขอกล่าวถึง เพราะจะเป็นภาระในการท่องจำของท่านผู้อ่านมากจนเกินไป

 

Infinitive without ‘to’ แบบสำเร็จรูป

    การใช้ infinitive without ‘to’ จะมีอยู่แบบเดียว คือแบบสำเร็จรูปเท่านั้น

    Infinitive without ‘to’ หรือ inf ได้รับการกำหนดให้ใช้ได้ 2 รูปแบบดังต่อไปนี้

1. ใช้ inf กับ help, make และคำกริยาเกี่ยวกับประสาท
  สัมผัส

    การใช้ infinitive without ‘to’ หรือ inf กับ help, และ make และคำกริยาเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัส จะใช้ในกระสวนนี้เท่านั้น นั่นคือ ‘คำกริยา vt + object + inf’ และ inf จะทำหน้าที่ขยายความกรรมของคำกริยา vt
   
    Help, และ make และคำกริยาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่ใช้  inf มาขยายความกรรม
ได้ ได้แก่คำกริยาดังต่อไปนี้

    –feel sth do sth = รู้สึกได้ว่าบางสิ่งเกิดขึ้น

    –hear sb do sth = ได้ยินบางคนทำบางสิ่ง

–help sb do sth = ช่วยบางคนทำบางสิ่ง

   
–know sb do sth = รู้ว่าบางคนทำบางสิ่ง

   
–make sb/sth do sth = ทำให้บางคนทำบางสิ่ง;

                                             ทำให้บางสิ่งเกิดขึ้น

   
–see sb do sth = เห็นบางคนทำบางสิ่ง

   
–watch sb do sth = เฝ้าดูบางคนทำบางสิ่ง

    ‘คำกริยา vt + object + inf’ นี้เราต้องใช้ไปตามที่นักภาษาศาสตร์
กำหนดมาให้เราใช้ โดยไม่สามารถสร้างขึ้นมาใช้เองได้

    และคำกริยา vt + object + inf ก็มีใช้อยู่ทั้งหมดประมาณ 7 คำข้างต้น
นี้เท่านั้น

    อย่างไรก็ตาม ยังมีคำกริยา let และ verb to have อยู่อีก 2 คำ ซึ่งใช้
กับ inf ได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ยกเว้น verb to have ที่ผู้เขียน
ได้แยกไปเขียนไว้เป็นอีกบทความหนึ่ง เพราะมีเนื้อหาค่อนข้างมาก

2. การใช้ let กับ inf

    เราใช้ let กับ infinitive without ‘to’ ได้ดังต่อไปนี้

    2.1 ใช้ let’s หรือ let us กับ inf เพื่อแสดง ‘การแนะนำหรือเสนอ
แนะให้ทำบางสิ่ง’
เช่น

          –Let’s go.

          –Let’s go out and have a lunch.


    2.2 ใช้ let go ในความหมายว่า ‘ปล่อย’ เช่น

          –Let go! You’re tearing my doll.
               ปล่อยนะ! เธอกำลังจะทำให้ตุ๊กตาของฉันฉีกขาด

          –Be careful. Don’t let go of the wheel.
               ระวังหน่อย อย่าปล่อยมือจากพวงมาลัยนะ

          –Don't let go. (Gravity)
               อย่าปล่อยมือ

    2.3 ใช้ let sb/sth do sth ในความหมายว่า ‘อนุญาตให้บางคนทำ
บางสิ่ง’ หรือ ‘อนุญาตให้บางสิ่งเกิดขึ้น’
เช่น

          –I will let you do that.

          –Who let this happen?    ขอให้ท่านผู้อ่านอ่านทบทวนการใช้ to-infinitive และ ‘infinitive without ‘to’ แบบสำเร็จรูปหลายๆเที่ยว แล้วหลักการใช้ต่างๆก็จะซึม
ซับอยู่ในหัวสมองของเรา และทำให้เราสามารถนำมาใช้ได้โดยอัตโนมัติ จนเจ้าของภาษาต้องทึ่งไปทีเดียว

    ลองดูได้เลยครับ!!!

                                               1  2

 [back to top] or [home] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_in_r2_1ad_in_r2_2
ad_in_r2_3ad_in_r2_4
             
click_detail