หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า1 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ modal verbs หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หลักการใช้ Modal Verbs
อย่างชัดเจนกระจ่างแจ้งไร้ข้อสงสัยใดๆ


                                    วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช

 

    Modal verb หรือกริยาช่วย อันได้แก่ can, could, may, might, will และ would
ฯลฯ นั้น ทำหน้าที่ได้ 2 ประการ คือ 1) ใช้แสดง ‘ความเป็นไปได้’ และ 2) ใช้แสดง
มารยาททางสังคมต่างๆ

         1. การใช้ modal verbs แสดง ‘ความเป็นไปได้’

    Modal verbs ใช้แสดงได้ทั้ง ‘ความเป็นไปได้’ และ ‘แนวโน้มของความเป็นไปได้’
Modal verbs จึงแสดงได้ทั้ง ‘ความเป็นปัจจุบัน’ และ ‘ความเป็นอนาคต’

    เราสามารถแบ่งระดับการใช้ modal verbs ที่แสดง ‘ความเป็นไปได้’ และ ‘แนวโน้ม
ของความเป็นไปได้’ ได้ 3 ระดับดังนี้

      เป็นไปได้มาก               เป็นไปได้ปานกลาง               เป็นไปได้น้อย
(ในปัจจุบันหรือในอนาคต)          (ในปัจจุบันหรือในอนาคต)           (ในปัจจุบันหรือในอนาคต)

  can                              may                            could

  will                              might

 must                            could

       should

    ส่วน would จะใช้เพื่อแสดงการจินตนาการหรือการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต

CAN, WILL และ MUST แสดงความเป็นไปได้มาก

    เมื่อเราจะพูดหรือเขียนแล้วเรารู้สึกว่า สิ่งที่เราจะพูดหรือเขียนนั้น ‘มีความเป็นไปได้
มาก’ หรือ ‘มีแนวโน้มของความเป็นไปได้มาก’ เราก็จะใช้ can, will หรือ must ดังนี้


Can

    Can มีความหมายว่า ‘สามารถ’ หรือ ‘มีโอกาสที่จะ’ เวลาเราใช้ can ความหมายทั้ง 2 นี้ก็จะปะปนกันไป แต่บางครั้งก็แยกกันชัดเจน อันขึ้นกับสถานการณ์การใช้ในขณะนั้น ดังนี้

   –I can speak English.
     ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

   –She can come.
     เจ้าหล่อนสามารถ/มีโอกาสที่จะมาได้

   –I can get soaked to the skin out there.
     ฉันมีโอกาสที่จะเปียกจนชุ่มโชกได้ที่ข้างนอกนั่น

   –He can’t further his study abroad.
     เขาไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ


Will

    Will นอกจากจะใช้เพื่อแสดงว่า ‘จะมีบางสิ่งเกิดขึ้นในอนาคต’ ในกรณีของ Future Simple แล้ว เรายังใช้ will ได้ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

1. ใช้ will เพื่อแสดง ‘ความเป็นไปได้มาก’ หรือ ‘แนวโน้มของความเป็น
     ไปได้มาก’


   –There will be rain.
     มีความเป็นไปได้มากที่ฝนจะตก

   –It won’t be long.
     มีความเป็นไปได้มากที่จะไม่นาน

   –This box will contain that stuff.
     มีความเป็นไปได้มากที่กล่องนี้จะบรรจุสิ่งนั้นไว้ได้

   –Take this helmet or you will get fined.
     เอาหมวกกันน็อคนี้ไปสวม มิฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้มากที่คุณจะถูกปรับ

2. ใช้ will เพื่อแสดง ‘ความเต็มใจที่จะทำบางสิ่ง’ หรือ ‘คำสัญญาที่จะทำ
     บางสิ่ง’


   –I will remember you.
     ฉันให้สัญญาว่าจะจดจำคุณไว้ในใจ

   –I promise I will love you forever.
     ผมให้สัญญาว่าจะรักคุณตลอดไป

   –I’ll die for you.
     ผมเต็มใจที่ตายเพื่อคุณ

   A: You should click on this website.
       คุณควรจะคลิ๊กเข้าไปที่เว็บไซตนี้
   B: Yes, I will.
       ตกลงครับ....ผมเต็มใจที่จะทำ


Must

    Must ตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘ต้อง’ เราใช้ must เมื่อเรามั่นใจว่าบางสิ่ง ‘ต้อง’
เกิดขึ้น ดังนี้

   –He must be her brother.
     เขาต้องเป็นพี่ชายของเจ้าหล่อนแน่

   –You must be joking.
     คุณต้องกำลังล้อฉันเล่นแน่ๆ

   –Your phone is so cool. It must be expensive.
     โทรศัพท์ของคุณเจ๋งมาก มันต้องแพงแน่ๆเลย

   –She has got determination, so she must get succeeded.
     เจ้าหล่อนมีความมุ่งมั่น ดังนั้น เจ้าหล่อนต้องประสบผลสำเร็จ

MAY, MIGHT, COULD และ SHOULD แสดงความเป็นไปได้
ปานกลาง

    ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจะพูดหรือเขียนถึง ‘มีความเป็นไปได้ปานกลาง’ หรือ ‘มีแนว
โน้มของความเป็นไปได้ปานกลาง’ ให้เราใช้ may, might, could หรือ should

May, Might, Could

    May, might และ could จะมีความหมายเหมือนกันว่า ‘อาจจะ’ เวลาเราใช้ เราจะเลือก
ใช้คำใดคำหนึ่งก็ได้ ดังนี้

   –I may buy it.
     ฉันอาจจะซื้อมัน

   –She might go.
     เจ้าหล่อนอาจจะไป

   –It could happen.
     มันอาจจะเกิดขึ้นได้

   –They may/might/could be wrong.
     พวกเขาอาจจะผิดก็ได้


Should

    Should มีความหมายตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘น่าจะ’ หรือ ‘ควรจะ’ เราจึงใช้
should ในลักษณะดังต่อไปนี้

   –The dog should be OK in a few days.
     เจ้าตูบน่าจะหายเป็นปกติดีในอีก 2-3 วัน

   –They are talking about what should be her next film.
     พวกเขากำลังพูดคุยกันว่า อะไรน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องต่อไปของเจ้าหล่อน

   –Where is my phone? It should be in my purse.
     โทรศัพท์ฉันไปอยู่ที่ไหนนี่? มันควรจะอยู่ในกระเป๋าถือฉันนี่น่า

   –This word is spelled wrong. It should be ‘b-e-l-i-e-v-e’ not
      ‘b-e-l-e-i-v-e’.

     คำนี้สะกดผิดนี่นา มันควรจะเป็น ‘b-e-l-i-e-v-e’ ไม่ใช่ ‘b-e-l-e-i-v-e’

   –I’ve already sent my email. You should get it by now.
     ฉันได้ส่งอีเมวล์ของฉันไปเรียบร้อยแล้ว เธอควรจะได้รับมันแล้วตอนนี้

COULD แสดงความเป็นไปได้น้อย

    Could นอกจากจะใช้เพื่อแสดง ‘ความเป็นไปได้ปานกลาง’ หรือ ‘แนวโน้มของความ
เป็นไปได้ปานกลาง’ แล้ว เรายังใช้ could เพื่อ ‘กล่าวในเชิงเปรียบเทียบที่เหนือจริง’ หรือ
ใช้เพื่อแสดง ‘ความเป็นไปได้น้อย’ ดังนี้

   –This movie is so fun. I could watch it one hundred times.
     ภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกมาก ฉันแทบจะดูมันได้นับร้อยครั้งเลยทีเดียว

   –I’m starving. I could eat up all of these foods.
     ฉันกำลังหิวจนตาลาย ฉันแทบจะกินอาหารเหล่านี้ได้จนหมดเลยทีเดียว

   –You could win the prize.
     คุณคงถูกรางวัลเข้าบ้างล่ะน่า

   –I could swim across the river.
     ฉันคงจะว่ายข้ามแม่น้ำได้


    
(อ่านต่อหน้า 2)                         2

 [back to top] or [home]


 

 

 

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu4 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


tyre_ad1tyre_ad2
tyre_ad3tyre_ad4
tyre_ad5tyre_ad6
tyre_ad7tyre_ad8
tyre_ad9tyre_ad10
tyre_ad11

ad_mo1ad_mo2
ad_mo3ad_mo4
             
click_detail click_detail