หัวเว็บเพจ of usage หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ of usage หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ of usage หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ of usage หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ of usage หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ การใช้คำบุพบท of และ 's หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ of usage หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: การใช้คำบุพบท of และ apostrophes (’s)                                   วงกต จันทพานิช


                    การใช้ of กับคำนามที่เป็นสิ่งของ ปุ่มลิ้งค์ไป facebook
                       ในรูปของ ‘noun of noun’

    เราใช้ of กับคำนามที่เป็นสิ่งของในรูปของ ‘noun of noun’ เพื่อแสดงถึง ‘ความ
เกี่ยวเนื่องกันหรือความเป็นสิ่งเดียวกันของคำนามที่อยู่หน้า of และคำนามที่อยู่หลัง of’ ดัง
ต่อไปนี้

    –city of Bangkok = เมืองกรุงเทพฯ

    –three kilos of mangoes = มะม่วง 3 กิโล

    –land of smiles = ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

    –size of the house = ขนาดบ้าน

    –the end of March = ปลายเดือนมีนาคม

    –many of countries = ประเทศต่างๆจำนวนมาก

    –house of glass = บ้านเรือนกระจก

    –cup of coffee = ถ้วยกาแฟที่มีกาแฟอยู่

    –proof of purchase = หลักฐานพิสูจน์ว่าได้ซื้อแล้ว

    –structure of steel = โครงสร้างที่เป็นเหล็กกล้า

    –a pair of shoes = รองเท้าคู่หนึ่ง

    –the first day of trading = วันแรกที่มีการซื้อขาย

    –indicator of success = ตัวชี้วัดความสำเร็จ

    –work of my own writing = งานที่เกิดจากการเขียนของผมเอง

    –the best of the movies = ภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

    –the best of the best = ที่สุดแห่งที่สุด

    –university of medicine = มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

    –idea of building a spaceship = ความคิดในการสร้างยานอวกาศ

    –process of production = กระบวนการผลิต

    –hundreds of millions of years = ร้อยๆล้านปี

    –a movie of the same name = ภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อเดียวกัน(กับตอนเป็นนวนิยาย
      หรือตอนเป็นละครเวที)

   ส่วนการใช้ of กับคำนามที่เป็นบุคคลหรือสัตว์ เพื่อแสดงถึง ‘ความเกี่ยวเนื่องกันหรือ
ความเป็นสิ่งเดียวกันของคำนามที่อยู่หน้า of และคำนามที่อยู่หลัง of’ จะมีลักษณะดังนี้

    –father of forty-eight = พ่อที่มีอายุ 48 ปี 

    –king of Thailand = พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย

    –manager of the company = ผู้จัดการบริษัท

    –owner of a shop = เจ้าของร้านๆหนึ่ง

    –citizens of Sukhothai = พลเมืองจังหวัดสุโขทัย

    –bird of prey = นกที่ล่านกด้วยกันหรือสัตว์อื่นเป็นอาหาร

    –son of a bitch = ลูกหญิงคนชั่ว (ใช้เป็นคำสบถ)

    –victims of the murderer = เหยื่อฆาตกร

    –Ratchanok Intanon of Thailand = รัชนก อินทนนท์จากประเทศไทย

    –Man of Honor = ผู้ชายที่หยิ่งในเกียรติยศ (20th Century Fox)

    –cry of a man = เสียงร้องไห้ที่เกิดจากผู้ชายคนหนึ่ง

    –howl of wolf = เสียงหอนสุนัขป่า

    –school of fishes = ฝูงปลา

    –both of us = เราทั้งคู่

    –three of them = สามคนในบรรดาพวกเขา

    –some of parents = พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน

    –picture of John = รูปถ่ายจอห์น

    –support of her father = การสนับสนุนที่ได้จากพ่อของเจ้าหล่อน

    –the artworks of Goya = ผลงานศิลปะต่างๆที่รังสรรค์โดยโกย่า

    –which of our friends = เพื่อนเราคนไหน

    การใช้ ‘noun of noun’ เพื่อแสดงถึง ‘ความเกี่ยวเนื่องกันหรือความเป็นสิ่งเดียวกัน
ของคำนาม’ นี้ มักเกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนจึงได้ยกตัวอย่างให้มากเป็นพิเศษ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้จดจำไปใช้ได้ง่ายๆ

 

                        การใช้ ‘noun of noun’
                    เพื่อแสดงถึง ‘ความเป็นเจ้าของ’

   การใช้ ‘noun of noun’ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนี้จะใช้ได้กับทั้ง ‘สิ่งของ, คน และ
สัตว์’ โดยแบ่งการใช้ได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. การใช้ ‘noun of noun’ ที่เป็นสิ่งของเพื่อแสดงความเป็น
    เจ้าของ

    เราใช้ ‘noun of noun’ ที่เป็นสิ่งของเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของได้ในกรณีที่เราเห็น
ว่า ‘noun ตัวแรกเป็นส่วนหนึ่งของ noun ตัวที่สอง’ ดังนี้

    –the legs of the table = ขาของโต๊ะ

    –the lawn of the house = สนามหญ้าของบ้าน

    –branches of a tree = กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นหนึ่ง

    –treasure of our nation = สมบัติที่ชาติเราเป็นเจ้าของ

    –the east of Thailand = ภาคตะวันออกของประเทศไทย

    –the validity of the public debt of the United States = ความถูกต้องชอบ
      ธรรมของหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ (ABCNews)

    การใช้ ‘noun of noun’ ที่เป็นสิ่งของเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนี้มีโอกาสเกิดขึ้น
บ่อยเหมือนกัน จึงขอให้ท่านผู้อ่านศึกษาตัวอย่างที่ให้ไว้ให้เข้าใจ

 

2. การใช้ ‘noun of possessive pronoun’ เพื่อแสดงความ
     เป็นเจ้าของ

    การใช้ ‘noun of possessive pronoun’ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนี้ คำนามที่
อยู่หลัง of จะอยู่ในรูปของ possessive pronoun เช่น mine, his และ John’s ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

    –friends of mine = เพื่อนๆของฉัน

    –friends of his = เพื่อนๆของเขา

    –fans of hers = แฟนๆของเจ้าหล่อน

    –cat of yours = แมวที่คุณเป็นเจ้าของ

    –the house of ours = บ้านที่พวกเราเป็นเจ้าของ

    –bikes of theirs = รถจักรยานต่างๆที่พวกเขาเป็นเจ้าของ

    –the pictures of John’s = บรรดารูปถ่ายที่จอห์นเป็นเจ้าของ

    –a picture of John’s = รูปถ่ายรูปหนึ่งในหลายๆรูปที่จอห์นเป็นเจ้าของ

 

    การใช้ ‘noun of possessive pronoun’ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนี้มีโอกาสใช้
บ่อย ท่านผู้อ่านจึงควรใส่ใจเป็นพิเศษ

 

3. ใช้ ‘noun of noun ที่เป็นคน’ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

    ตามปกติ การแสดง ‘ความเป็นเจ้าของของคน’ เราจะใช้ ’s เช่น mother’s love ดัง
กล่าวไว้แล้วในเรื่องของ apostrophes (’s)

    แต่เราก็ใช้ ‘noun + of + noun ที่เป็นคน’ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของได้ ถ้าเราต้อง
การเน้นย้ำถึงความเป็นเจ้าของของคนๆนั้น ซึ่งมักนิยมใช้ในการเขียนบทความ การตั้งชื่อ
บทความ ชื่อบทละคร ชื่อบทกวี ชื่อเพลง ชื่อหนังสือ และชื่อภาพยนตร์ ฯลฯ ดังนี้

    –love of a mother = ความรักของแม่

    –love of God = ความรักของพระผู้เป็นเจ้า

    –opinion of Rob = ความเห็นของร็อบ

    –concern of the residents = ความห่วงใยของผู้พำนักอาศัย

    –the paw of a dead monkey = มือของลิงตาย (Wikipedea)

    –Love of the Loved = ความรักของคนที่ถูกรัก (The Beatles)

    –The Wonder of You = ความน่าชื่นชมของคุณ (Elvis Presley)

    –Kiss of the Spider Woman = จุมพิตของนางแมงมุมสาว

    –the families of fallen servicemen = ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต (CBSNews)

    –the blessing of Senator Harry Reid of Nevada = การสนับสนุนของวุฒิ
      สมาชิกแฮรี่ รีดจากมลรัฐเนวาดา (The New York Times)

    การใช้ ‘noun of noun ที่เป็นคน’ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนี้ มีโอกาสใช้น้อยใน
ชีวิตประจำวัน
แต่ถ้าท่านผู้อ่านได้พบเห็นการใช้นี้เข้า ท่านผู้อ่านก็จะเข้าใจจุดประสงค์ของ
ผู้ใช้ทันที และเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองจะใช้บ้างก็จะกล้าใช้ได้ในทันที

(อ่านต่อหน้า 3)                                          1 2 3

 [back to top] or [home]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_adu1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_of2_1ad_of2_2
ad_of2_3ad_of2_4
             
click_detail click_detail