หัวเว็บเพจ of usage หน้า3 ภาพ1หัวเว็บเพจ of usage หน้า3 ภาพ2
หัวเว็บเพจ of usage หน้า3 ภาพ3หัวเว็บเพจ of usage หน้า3 ภาพ4
หัวเว็บเพจ of usage หน้า3 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ การใช้คำบุพบท of และ 's หน้า3 ภาพ6หัวเว็บเพจ of usage หน้า3 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 3: การใช้คำบุพบท of และ apostrophes (’s)                               วงกต จันทพานิช


 

                การใช้ ‘noun of noun’ เพื่อแสดงถึง ปุ่มลิ้งค์ไป facebook
    ‘การกระทำที่ noun ตัวแรกมีต่อ noun ที่ตามหลัง of มา’

    นอกเหนือไปจาการใช้  ‘noun of noun’ ในข้อ 1-3 แล้ว เรายังสามารถใช้ ‘noun
of noun’ เพื่อแสดงถึง ‘การกระทำที่ noun ตัวแรกมีต่อ noun ที่ตามหลัง of มา’ ได้อีก
ด้วย กล่าวคือ ความหมายของคำนามบางคำมีความหมายที่แสดงถึง ‘การกระทำ’ เช่น construction = การก่อสร้าง

    เมื่อเรานำเอาคำนามเหล่านี้มานำหน้า of เป็น construction of a ship คำนาม construction ก็จะแสดงการกระทำที่มีต่อคำนามที่ตามหลัง of มาทันที ทำให้ con-struction of a ship มีความหมายว่า ‘การต่อเรือ’ ไม่ใช่ ‘การต่อของเรือ

    คำนามที่แสดงการกระทำที่ใช้ในรูป ‘noun of noun’ อื่นๆมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

    –fear of the dark = การกลัวความมืด

    –design of computer = การออกแบบเครื่องเคิมพีวเตอะร์

    –a choice of dresses = การเลือกเสื้อผ้า   

    –destruction of old buildings = การทำลายอาคารเก่าต่างๆ

    –exchange of ideas = การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

    –her love of her mother = ความรักที่เจ้าหล่อนมีต่อมารดาของตน

    –author of A Tale of Two Cities = ผู้ประพันธ์วรรณกรรม A Tale of
      Two Cities

    –expectation of public services = ความคาดหวังที่มีต่อบริการสาธารณะ

    –perception of the future of our country = จินตภาพที่มีต่ออนาคตของ
      ประเทศของเรา

    –the legal oversight of the UK’s security services = การตรวจสอบตาม
      กฎหมายที่มีต่อระบบรักษาความปลอดภัยของสหราชอาณาจักร (The Guardian)

ฯลฯ

    อนึ่ง การใช้คำนามที่แสดงการกระทำออกมานี้ มีโอกาสใช้น้อยในชีวิตประจำวัน ยกเว้น
เมื่อท่านผู้อ่านไปอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บ
ไซต์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ฯลฯ ก็จะพบการใช้แบบนี้ได้บ้าง

 

   การตรวจสอบกับ dictionary

    เมื่อท่านผู้อ่านไม่แน่ใจว่า คำนามที่เราเห็นนั้นเป็นคำนามที่แสดงการกระทำหรือไม่ ก็
สามารถนำคำนามนั้นๆไปตรวจสอบกับ dictionary ดูได้ เพราะใน dictionary จะมีบอก
ไว้ครับ (โปรดดูบทความ ‘Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย’ ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง
สนุก)

การใช้ ’s แทน of เพื่อแสดงถึง ‘ความเป็นเจ้าของ’

    ในเมื่อคำนามบางคำแสดงการกระทำออกมา เวลาเราจะใช้คำนามเหล่านี้เพื่อ ‘แสดง
ความเป็นเจ้าของ’ เราจึงใช้กับ of ไม่ได้ แต่ต้องใช้กับ ’s แทน  เช่น สมมติว่าเราต้องการ
พูดว่า ‘มันเป็นทางเลือกของผู้ซื้อ’ ถ้าเราจะใช้ว่า It is a choice of buyer.ผู้ฟังก็จะ
เข้าใจผิดว่าเราหมายถึง ‘มันคือการเลือกผู้ซื้อ’ ซึ่งผิดความหมายไปจากที่เราต้องการจะ
สื่อ เราจึงต้องนำเอา ’s มาใช้แทน of ดังนี้

    –It is a buyer’s choice.
      มันเป็นทางเลือกของผู้ซื้อ

    ตัวอย่างอื่นๆของการใช้  ’s แทน of เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของมีดังนี้

    –people’s choice = การเลือกของประชาชน

    –housewives’ expectation = การคาดหวังของแม่บ้านทั้งหลาย

    –typhoon’s destruction = การทำลายล้างของพายุไต้ฝุ่น (CNN)

    –students’ choice of the universities = การเลือกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

                  คำนามที่ใช้ได้กับทั้ง ’s และ of

เราสามารถใช้ ’s และ of กับคำนามที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรและสถานที่ได้ดังต่อไปนี้

    กลุ่มหรือองค์กร

    –ThaiPBS’s programmes หรือ the programmes of ThaiPBS

    –ThaiPBS’s reporters หรือ reporters of ThaiPBS

    –cabinet’s decision หรือ the decision of cabinet

    –the government’s arrangement หรือ the arrangement of the govern-
                                                         ment

 

สถานที่

    –the world’s pollution หรือ pollution of the world

    –Thailand’s prime minister หรือ prime minister of Thailand

    –the city’s best cheap food หรือ the best cheap food of the city

    –The Seven Wonder of the World
      สิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลก

        หมายเหตุ: The Seven Wonder of the World เป็นชื่อเฉพาะรวมทั้งมี the อยู่ด้วย จึงไม่
                      มีการใช้ในรูป ’s

    อนึ่ง การใช้ ’s และ of กับคำนามที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรและสถานที่นี้ มีโอกาสใช้น้อย
ในชีวิตประจำวัน
แต่ถ้าท่านผู้อ่านไปพบเห็นการใช้เข้าก็จะเข้าใจได้ทันทีว่า คำนามที่เป็น
กลุ่มหรือองค์กรและสถานที่นี้ สามารถใช้ได้กับทั้ง ’s และ of

คำนามที่อยู่หน้า of เป็นประธานของประโยค

    การใช้ ‘noun of noun’ นี้ถ้าเราต้องการนำมาเป็นประธานของประโยค คำนาม
ที่อยู่หน้า of จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น

    –The manager of the company is his uncle.
      ผู้จัดการบริษัทเป็นลุงของเขา

    แต่ถ้า ‘noun of noun’ นั้นเป็น ‘ชื่อเฉพาะ’ ก็จะเป็นประธานร่วมกัน เช่น

    –Kiss of the Spider Woman is on Blu-ray now.
      ภาพยนตร์เรื่อง Kiss of the Spider Woman มีในรูป Blu-ray แล้ว

สูตรการท่องจำการใช้ ’s และการใช้คำบุพบท of อย่างง่าย

    แม้ว่าการใช้คำบุพบท Of และ Apostrophes (’s) จะมีรายละเอียดการใช้ค่อนข้าง
มาก แต่การใช้จริงไม่ยากครับ เพราะผู้เขียนมีสูตรท่องจำการใช้ ’s และการใช้คำบุพบท
of อย่างง่าย ดังนี้

      ‘คน/สัตว์/เวลา’ ใช้กับ ’s ส่วน ‘สิ่งของ’ ใช้กับ of

   ในเบื้องต้นนี้ สูตร ‘สั้นๆ ง่ายๆ’ นี้ สามารถนำไปใช้อย่างได้ผลครับ จากนั้นท่านผู้อ่าน
จึงค่อยขยายการใช้คำบุพบท of ของตนให้ครอบคลุมมากขึ้น ตามบทสรุปข้างล่างนี้

บทสรุป

   เมื่อท่านผู้อ่านท่องจำสูตร ‘คน/สัตว์/เวลา’ ใช้กับ ’s ส่วน ‘สิ่งของ’ ใช้กับ of ได้คล่อง
แคล่วแล้ว ก็พิจารณาการใช้ ’s และ of ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้ครับ

การใช้ ’s และ of ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน

    1. ‘คน/สัตว์/เวลา’ ใช้กับ ’s เช่น my father’s car; yesterday’s news เป็นต้น

    2. การใช้ of เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องกันหรือความเป็นสิ่งเดียวกันของคำนาม เช่น
city of Bangkok; three kilos of mangoes; owner of a shop; both of us
เป็นต้น

    3. การใช้ of เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามที่เป็นสิ่งของ เช่น the legs of the table เป็นต้น

    4. การใช้ of กับ possessive pronoun เช่น friends of mine เป็นต้น

    ทั้ง 4 ข้อนี้คือ การใช้ ’s และ of ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อผู้เขียนเอามาสรุป
รวมไว้ด้วยกันแบบนี้แล้ว เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ที่ง่ายมาก ดังนั้น ถ้าท่านผู้อ่านกลับไป
อ่านทบทวนทั้ง 4 ข้อนี้อีกซัก 1-2 เที่ยวก็จะมีความมั่นใจในการใช้ ’s และ of ที่ใช้บ่อยๆ
ในชีวิตประจำวันได้ในระดับเดียวกับเจ้าของภาษาแล้วครับ

    ส่วนการใช้ ’s และ of ที่ใช้น้อยในชีวิตประจำวันที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เอาไว้สำหรับ
ศึกษาทบทวนเมื่อท่านผู้อ่านใช้ ’s และ of ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันได้คล่องๆแล้ว

การใช้ ’s และ of ที่ใช้น้อยในชีวิตประจำวัน

    1. การใช้ ’s กับคำนามที่เป็นสิ่งของ เช่น shutdown’s

    2. การใช้ of กับคำนามเกี่ยวกับเวลาที่นำหน้าด้วย the เช่น photos of the day
เป็นต้น

    3. การใช้ of เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามที่เป็นคน เช่น love of a
mother เป็นต้น

    4. การใช้คำนามที่มีความหมายของการกระทำกับ of เช่น fear of the dark เป็นต้น

    5. การใช้ ’s และ of กับคำนามที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรและสถานที่ เช่น ThaiPBS’s programmes; the programmes of ThaiPBS เป็นต้น

                                                 1 2 3

 [back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_au1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_of3_1ad_of3_2
ad_of3_3ad_of3_4
             
click_detail click_detail