หัวเว็บเพจ preposition หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ preposision หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ preposition หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ preposition หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ preposition หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ preposition หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ preposition หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofsการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: Preposition                                                                         วงกต จันทพานิช


                                                                        ปุ่มลิ้งค์ไป facebook   

   2. การใช้ preposition แสดงวันที่, วัน, เดือน, ปี และเวลา

    วันที่, วัน, เดือน, ปี และเวลาในภาษาอังกฤษจะมีการใช้ preposition ที่เป็นเฉพาะดัง
ต่อไปนี้                                                                       

2.1 วัน

   –on Monday
   –on Wednesday
   –on Saturday
                                               

2.2 วันสำคัญวันใดวันหนึ่งเป็นการเฉพาะ

   –on New Year’s day = ในวันขึ้นปีใหม่
    –on Father’s day = ในวันพ่อ
    –on Buddhist Lent day = ในวันเข้าพรรษา
   –on Christmas Day = ในวันคริสต์เมิส
    –on Halloween = ในวันแฮะโลอีน

    ถ้าเป็นการกล่าวถึงวันสำคัญทั่ว ๆ ไป ที่มิได้เน้นเป็นการเฉพาะว่าเป็นวันใดวันหนึ่งก็จะ
ใช้กับ at เช่น

   –at New Year = ตอนปีใหม่
    –at Christmas = ตอนคริสต์เมิส
   –at Buddhist Lent = ตอนเข้าพรรษา
                                                

2.3 ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน

   –on Monday morning
   –on Thursday afternoon
   –on Sunday evening
   –in the morning
   –in the afternoon
   –in the evening
                                                

2.4 เดือน  

   –in February
   –in July
  
 –in September
                                                 

2.5 ปี

ภาษาเขียน (ในวงเล็บคือภาษาพูด) 
    –in 1992 (อิน ไนนทีนไนนตีทู)
    –in 2002  (อิน ทูธาวเซิน แอนด์ ทู) ตรงตัวอักษร ‘ธ’ ให้แลบลิ้นออกไปแตะที่ปลาย
                                                ฟันบนด้วย

    –in 2019 (อิน ทเว็นตี ไนนทีน)                                          


2.6 ฤดูกาล          
    –in the rainy season
    –in the cold season (ฤดูหนาวเมืองไทย ถ้าเป็นฤดูหนาวในประเทศตะวันตกจะ
                                ใช้ว่า in the winter)

    –in the summer

2.7 เวลา
   
–at noon
   
–at six o’clock
   
–at/on weekend                                

2.8 วันที่และเดือน

ภาษาเขียน  (ในวงเล็บคือภาษาพูด) 
      
–on 1 February (อ็อน เฟะบัวรี เธอะ เฟอร์สท์)
     
–on 8 July (อ็อน จุไล ธิ เอทธ)
    –on 26 September (อ็อน เซ็บเท็มเบอะ เธอะ ทเว็นตีซิคธ)
                                                

2.9 วันที่, เดือน และปี

ภาษาเขียน (ในวงเล็บคือภาษาพูด)
    –on 1 February 1992 (อ็อน เฟะบัวรี เธอะ เฟอร์สท์ ไนนทีนไนนตีทู)
    –on 8 July 2002 (อ็อน จุไล ธิ เอทธ ทูธาวเซิน แอนด์ ทู)
    –on 26 September 2019 (อ็อน เซ็บเท็มเบอะ เธอะ ทเว็นตีซิคธ ทเว็นตี ไนนทีน)

หมายเหตุ การใช้ในข้อ 2.8 และ 2.9 เป็นการใช้แบบ British English ถ้าเป็นการใช้
                แบบ American English จะเอาวันที่มาไว้หลังเดือน แล้วตามด้วยเครื่อง
                หมาย comma (,) ในกรณีที่มีปี ค.ศ. ตามมา เช่น
on February 1 และ
               
on February 1, 1992 เป็นต้น ส่วนภาษาพูดก็จะใช้เหมือนกับ
                แบบ British English
                                 

2.10 วันที่, วัน, เดือน และปี

   ภาษาเขียน

   –on Monday 1, February 1992 
   –on Wednesday 7, July 2002
   –on Saturday 26, September 2019

   อนึ่ง การใช้ในข้อนี้นิยมใช้ในภาษาเขียนเท่านั้น


              3. การใช้ preposition แบบ collocation

    การใช้ preposition แบบ collocation (เคาะเลอะเคเชิน) ก็คือ preposition ที่
ถูกกำหนดมาให้ใช้คู่กับคำนามคำใดเป็นการเฉพาะ และให้ collocation นั้น ๆ มีความ
หมายที่เป็นเฉพาะ เช่น on the Internet จะมีความหมายเฉพาะว่า ‘เข้าไปใช้งานใน
อินเทอะร์เน็ท’ ดังนั้น เมื่อเราต้องการใช้คำว่า the Internet ในความหมายว่า ‘เข้าไป
ใช้งานในอินเทอะร์เน็ท’ เราก็ต้องใช้ว่า on the Internet

    Preposition แบบ collocation นี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องค่อย ๆ จด
จำ Preposition แบบ collocation ไปวันละคำสองคำ ซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการเดียวกับ
ที่เจ้าของภาษาใช้เช่นกัน

    ใน website นี้จะลง preposition แบบ collocation ไว้ให้จำนวนหนึ่ง เท่าที่พื้นที่
ของ website จะอำนวยให้

    Preposition แบบ collocation แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) preposition + noun
และ 2) noun + preposition ดังนี้


(อ่านต่อหน้า 3)                     1  2  3

 [back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_au1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_ppo2_1ad_ppo2_2
ad_ppo2_3ad_ppo2_3
             
click_detail click_detail