หัวเว็บเพจ present participle หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ present participle หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ present participle หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ present participle หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ present participle หน้า1 ภาพ5 animation เก่งไวยากรณ์ present participle หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ present participle หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


เฉลยหลักการใช้ Present Participle (v-ing)
ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

                                       วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

Present participle คืออะไรและทำหน้าที่อะไร?

    Present participle ก็คือ คำกริยา + ing หรือ v-ing เช่น being; having; doing; going; coming; playing เป็นต้น โดยจะทำหน้าที่ 2 ประการคือ 1) เป็น predicative adjunct 2) เป็น adjective

    Present participle หรือ v-ing นี้ มักแฝงนัยของการ ‘กำลังเกิดขึ้น’ อยู่เสมอ ไม่ว่า
v-ing จะทำหน้าที่อะไร

    และไม่ว่า tense ที่เราใช้จะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต v-ing ที่เราใช้ก็จะแสดง
ว่า ‘กำลังเกิดขึ้น’ ทั้งสิ้น นั่นคือ กำลังเกิดขึ้นในอดีต หรือกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือกำลัง
เกิดขึ้นในอนาคต ตาม tense ที่เราใช้นั่นเอง

ประเภทของ present participle

    Present participle แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

    1. Present participle แบบสำเร็จรูป
    2. Present participle แบบสร้างเอง

Present Participle แบบสำเร็จรูป

    Present participle (v-ing) แบบสำเร็จรูปก็คือ present participle ที่นักภาษา
ศาสตร์กำหนดขึ้นมาเป็นแบบสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้ทันที

    Present participle (v-ing) แบบสำเร็จรูปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

    1. คำกริยา vi + v-ing
    2. คำกริยา vt + object + v-ing

1. คำกริยา vi + v-ing

    คำกริยา vi + v-ing ก็คือคำกริยา vi แสดงกิริยาอาการต่างๆที่ได้รับการกำหนดมา
ให้ใช้คู่กับ v-ing ดังต่อไปนี้


    –come doing sth = มาพร้อมกับทำบางสิ่งไปด้วย
        –Our kids came running to us.
          ลูกๆวิ่งมาหาพวกเรา

    –go doing sth = ไปพร้อมกับทำบางสิ่งไปด้วย
        –Would you like to go fishing with us?
            เธออยากไปตกปลากับพวกเราไหม?

    –lie doing sth = นอนพร้อมกับทำบางสิ่งไปด้วย
        –I lie reading a book.
            ฉันนอนอ่านหนังสือ

    –sit doing sth = นั่งพร้อมกับทำบางสิ่งไปด้วย
        –I sit sipping my coffee.
            ฉันนั่งจิบกาแฟ

    –stand doing sth = ยืนพร้อมกับทำบางสิ่งไปด้วย
        –The boy stood eating an ice-cream.
            เด็กชายยืนกินไอสครีม

    Present participle (v-ing) ในกรณีนี้ ทำหน้าที่เป็น predicative adjunct นั่นคือ ‘คำกริยาเสริมที่ใช้ขยายความคำกริยาหลักของประโยคว่า นอกจากคำกริยาหลักจะแสดง
กิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ยังแสดงกิริยาอาการอย่างอื่นด้วย’

    เช่น I sit sipping my coffee. ก็แสดงว่า I ไม่ได้ sit อย่างเดียว แต่
ได้ sipping my coffee ไปด้วยนั่นเอง

    โดยหลักการ เราไม่สามารถนำเอา v-ing หรือ predicative adjunct นี้ ไปใช้กับคำ
กริยา vi ใดๆได้ตามใจชอบ หากต้องใช้ตามที่นักภาษากำหนดมาให้นี้เท่านั้น และคำกริยา
vi ที่ใช้กับ v-ing ที่ใช้กันบ่อยๆก็มีอยู่ 5 คำข้างต้นนั่นแหละครับ คือ come, go, lie, sit
และ stand

ข้อควรทราบ
    ยังมีการใช้ ‘คำกริยา + v-ing’ อยู่อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง v-ing จะทำหน้าที่เป็น gerund
ไม่ใช่ predicative adjunct เช่น Children like playing in the yard. = เด็กๆชอบ
การเล่นในสนามหญ้า playing ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น gerund ที่เป็นกรรมของคำกริยา like
(โปรดดูบทความ gerund ได้ตาม link ด้านซ้ายมือนี้)

2. คำกริยา vt + object + v-ing

    คำกริยา vt + object + v-ing คือ คำกริยา vt ที่ได้รับการกำหนดมาให้เราสามารถ
วาง v-ing ไว้ท้ายกรรมของคำกริยา vt นั้นๆได้ และ v-ing ก็จะทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์
ขยายความกรรมนั้นๆไป
โดยอัตโนมัติ เช่น

   –I saw my mom cooking lunch.
       ฉันได้เห็นแม่ของฉันกำลังปรุงอาหารกลางวัน

   ในประโยคนี้ cooking lunch ขยายความ my mom (ซึ่งเป็นกรรมของคำกริยา saw) โดยอัตโนมัติ
    คำกริยา vt + object ที่ได้รับการกำหนดมาให้ใช้ v-ing ขยายความ object ได้ มักได้แก่คำกริยาที่แสดงประสาทสัมผัสและการรับรู้ รวมทั้งคำกริยาอื่นๆดังต่อไปนี้


คำกริยาแสดงประสาทสัมผัสและการรับรู้

–feel sth doing sth = รู้สึกได้ว่าบางสิ่งกำลังเกิดขึ้น

–hear sb/sth doing sth = ได้ยินบางคนกำลังทำบางสิ่ง/บางสิ่งกำลังเกิดขึ้น

–imagine sb doing sth = จินตนาการว่าบางคนกำลังทำบางสิ่ง

 

–remember sb doing sth = จดจำได้ว่าบางคนทำบางสิ่งไว้

–see sb doing sth = เห็นบางคนกำลังทำบางสิ่ง

–watch sb doing sth = เฝ้าดูบางคนกำลังทำบางสิ่ง

–smell sth doing sth = ได้กลิ่นบางสิ่งกำลังเกิดขึ้น

–understand sb doing sth = เห็นใจที่บางคนกำลังประสบกับบางสิ่ง

คำกริยาอื่นๆ

    –catch sb/sth doing sth = จับได้ว่าบางคนกำลังทำบางสิ่ง

    –find sb doing sth = พบว่าบางคนกำลังทำบางสิ่ง

    –get sb/sth doing sth = ทำให้บางคน/บางสิ่งกำลังทำบางสิ่ง

    –have sb doing sth = ทำให้บางคนทำบางสิ่ง

    –keep sb/sth doing sth = ทำให้บางคน/บางสิ่งกำลังทำบางสิ่ง

    –leave sb doing sth = ปล่อยให้บางคนกำลังทำบางสิ่งตามลำพัง

    –like sb doing sth = ยินยอมให้บางคนทำบางสิ่ง

    –mind sb doing sth = ไม่พอใจที่บางคนกำลังทำบางสิ่ง

    –prevent sb doing sth = ขัดขวางบางคนไม่ให้ทำบางสิ่ง/ไม่ให้บางสิ่ง
                                               เกิดขึ้น

    –stop sb doing sth = ขัดขวางบางคนไม่ให้ทำบางสิ่ง/ไม่ให้บางสิ่งเกิดขึ้น

    –sent sb/sth doing sth = ทำให้บางคน/บางสิ่งเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว

    –set sb/sth doing sth = ทำให้บางคน/บางสิ่งทำบางสิ่ง

    –spend sth doing sth = ใช้เวลา/เงินทองทำบางสิ่ง

    –start sb doing sth = ทำให้บางคนเริ่มทำบางสิ่ง

–(can’t) bear sb doing sth = (ไม่สามารถ) ทนเห็นบางคนกำลังทำบางสิ่ง

    โดยหลักการ เราไม่สามารถสร้าง v-ing ขึ้นมาขยายกรรมของคำกริยา vt ใดๆได้เอง
แต่ต้องใช้ไปตามที่นักภาษาศาสตร์กำหนดไว้ให้เท่านั้น ท่านผู้อ่านจึงจำเป็นต้องท่องจำ
ว่า มีคำกริยา vt คำใดบ้างที่เราสามารถนำ v-ing มาขยายความกรรมของ vt นั้นๆได้
เพื่อจะได้ใช้ได้ถูกต้องในแบบเจ้าของภาษา

ลักษณะเฉพาะของ spend sth doing sth

    คำกริยา vt ที่ใช้กับ v-ing นั้น v-ing จะขยายความกรรมของ vt นั้นๆโดยอัตโนมัติ
ตามที่ถูกกำหนดมา แต่คำกริยา vt ‘spend’ จะแตกต่างจากคำกริยา vt + object +
v-ing อื่นๆตรงที่ v-ing จะทำหน้าที่ขยายทั้งกรรมและประธานของประโยคไปในเวลาเดียว
กัน ดังนี้

    –He spent his weekend staying with his family.

    –They always spend their leisure time surfing English websites.

    –The bank spent fifty million baht improving its systems.


(อ่านต่อหน้า 2)                                   1  2

 [back to top] or [home]

 

 

 

ad_adu1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_pp1ad_pp2
ad_pp3ad_pp4
             
click_detail click_detail