s
หัวเว็บเพจ present participle หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ present participle หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ present participle หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ present participle หน้า2 ภาพ4
หัวเเว็บพจ present participle หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ present participle หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ present participle หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: Present participle                                                                  วงกต จันทพานิช             Present Participle (v-ing) แบบสร้างเอง ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    นอกเหนือจาก present Participle (v-ing) แบบสำเร็จรูปข้างต้นแล้ว เรายังสามารถ
สร้าง v-ing ขึ้นใช้เองได้อีกด้วย นั่นคือ ‘present participle แบบสร้างเอง

บทบาทของ ‘present participle แบบสร้างเอง ในไวยากรณ์อังกฤษ

    ‘Present participle แบบสร้างเอง’ จะมีบทบาทสำคัญก็คือ การทำให้การใช้โครง
สร้างประโยคที่มี present participle เข้ามาเกี่ยวข้องมีความคล่องตัวไม่ติดขัดด้วยข้อ
จำกัดของ ‘present participle แบบสำเร็จรูป’

    ‘Present participle แบบสร้างเอง’ จึงช่วยให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคอยพะวงว่าการใช้
present participle ของตนจะผิดหลักไวยากรณ์หรือไม่ เพราะผู้ใช้มีทางเลือกว่าจะเลือก
ใช้ ‘แบบสร้างเอง’ หรือ ‘แบบสำเร็จรูป’ ได้ ตามสถานการณ์การใช้ของตน

    เราสามารถใช้ ‘present participle แบบสร้างเอง’ ได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

      

1.  การใช้ v-ing ขยายคำนาม

การใช้ v-ing ขยายคำนามจะมีอยู่ 4 วิธีดังนี้

1.1 ใช้ v-ing นำหน้าคำนาม

      –The rising sun.
        พระอาทิตย์ที่กำลังขึ้น


1.2 ใช้ v-ing ขยายประธาน

      A man owning that shop is her father.
        ผู้ชายคนที่กำลังเป็นเจ้าของร้านนั้นเป็นบิดาของเจ้าหล่อน

1.3 ใช้ v-ing ขยายกรรมของบุพบท

       –I’m sick of him trying to flirt me.
         
ฉันเบื่อเขาที่คอยมาจีบฉัน

      –We relied on our parents sending us money every month.                เราอาศัยพ่อแม่ของเราในการส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือน

1.4 ใช้ v-ing ขยายคำนามที่แสดงตัวตนของประธาน

     เราสามารถ v-ing ขยายคำนามที่แสดงตัวตนของประธานได้ ดังนี้

      –My girlfriend is one of musicians playing flutes in that band.
        แฟนสาวฉันคือหนึ่งในนักดนตรีที่กำลังเล่นฟลุตในวงดนตรนั่น
          [one of musicians คือตัวตน (subjective complement) ของ My girl-    
           friend]


      –He appeared to like no man having date with his daughter.
        เขาดูเหมือนจะชอบไม่ให้มีใครมามีนัดกับลูกสาวของตน
          [to like no man คือตัวตน (subjective complement) ของ He]

2.  การใช้ v-ing แสดงการกระทำของประธานที่เกิดขึ้นพร้อม
  กับกริยาหลักของประโยค

    แม้ว่าเราจะไม่สามารถนำเอา v-ing หรือ predicative adjunct ไปใช้กับคำกริยา vi
ใดๆได้ตามใจชอบ ดังได้กล่าวไว้ใน present participle แบบสำเร็จรูป แต่เราก็สามารถ
ใช้ present participle แสดงการกระทำของประธานที่เกิดขึ้นพร้อมกับกริยาหลักของ
ประโยคได้ โดยสามารถใช้ได้กับทั้งประธานของทั้งคำกริยา vi และคำกริยา vt

    การใช้ ‘present participle แบบสร้างเอง’ ในข้อนี้ present participle จะทำหน้า
ที่เป็น ‘คุณศัพท์’
เช่นเดียวกับการใช้ในข้อ 1.

    และการใช้ในข้อ 2. นี้มักนิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดครับ

    2.1 การใช้ v-ing กับประธานของคำกริยา vi 
 
    เราสามารถใช้ v-ing กับประธานของคำกริยา vi เพื่อแสดงการกระทำของประธาน
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกริยาหลัก (คำกริยา vi) ของประโยคได้ ดังนี้

    –She was on the phone to her friend, watching TV.

    ประโยคนี้มีความหมายว่า ‘เจ้าหล่อนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนพร้อมกับกำลังดูโทรทัศน์ไป
ด้วย’ ขอให้สังเกตว่าหน้า watching TV จะต้องมีเครื่องหมาย comma (,) อยู่ด้วย เพื่อ
แสดงว่า watching TV แสดงการกระทำของ She ไม่ใช่ her friend

    ดังนั้น ถ้าเราไม่ใส่ comma หน้า watching TV  เช่น

    –She was on the phone to her friend watching TV.

ก็จะกลายเป็นว่า watching TV ขยายความ her friend แทน ตามการใช้ในข้อที่ 1.3

    อย่างไรก็ตาม ถ้าคำนามที่อยู่หน้า watching TV นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการ watching
TV เลย เราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ comma ก็ได้ เช่น

    –She played with her dog watching TV.
      เจ้าหล่อนเล่นกับเจ้าตูบขณะที่ตัวเองกำลังดูโทรทัศน์ไปด้วย

     
กระนั้นก็ดี นักภาษศาสตร์มักจะแนะนำว่า เราควรจะวาง v-ing ไว้หน้าประโยคจะเป็น
การดีที่สุดเพื่อแสดงว่า v-ing นั้นเกี่ยวข้องกับประธานโดยตรงไม่ใช่คำนามคำอื่นดังนี้

    –Watching TV, she played with her dog.

    แต่เจ้าของภาษาเองไม่ค่อยเชื่อคำแนะนำนี้ซักเท่าไหร่ จึงมักนิยมวาง v-ing ไว้ท้าย
ประโยค ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –He stood up, smiling at me.

    –I’m being on YouTube listening to music.

    –I looked out of the window, thinking of you.

    –They’re on the bus talking to each other.

    –
I will be right here waiting for you. (Richard Marx)

    ถ้าเราจะใช้ตามเจ้าของภาษาไม่ใช้ตามนักภาษาศาสตร์แนะนำ เราต้องระวังอย่าให้การ
ใช้ v-ing ของเราเกิดความกำกวมว่าขยายประธานหรือคำนามคำอื่นกันแน่ เช่น

    –He was having dinner with his girlfriend being on the phone.

    ประโยคนี้ being on the phone จะขยายความ his girlfriend ไม่ใช่การขยาย
ความหรือการแสดงกิริยาอาการของประธาน He
    ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้ being on the phone แสดงกิริยาอาการของประธาน He
เราก็ต้องใช้ว่า

    –He was having dinner with his girlfriend, being on the phone.

หรือ

    –Being on the phone, he was having dinner with his girlfriend.

ก็จะเป็นการชัดเจนว่า v-ing ขยายความประธาน he อย่างแน่นอน

    อนึ่ง v-ing มักไม่นิยมวางไว้หลังคำสรรพนามบุรุษที่ 1, 2 และ 3 เราจึงไม่ควรใช้ว่า
He being on the phone was having dinner with his girlfriend.

    2.2 การใช้ v-ing กับประธานของคำกริยา vt

    การใช้ v-ing กับประธานของคำกริยา vt นั้นมักนิยมวาง v-ing ไว้หน้าประโยค ดัง
ประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –Reading a newspaper, I had breakfast.
      กำลังอ่านหนังสือพิมพ์...ฉันทานอาหารเช้าไปด้วย

    –Scolding the naughty boy, the old lady hit him.
      กำลังดุด่าเด็กชายซุกซนไป...สุภาพสตรีสูงอายุตีเด็กคนนั้นไปด้วย

    –Laughing at his teammates, the boy kicked the ball.
      กำลังหัวเราะให้กับเพื่อนร่วมทีม...เด็กชายเตะลูกฟุตบอวล์ไปด้วย

    –Walking along the street, I saw an accident.
      กำลังเดินไปตามถนน...ฉันได้เห็นอุบัติเหตุ

    อย่างไรก็ตาม เราจะวางไว้ท้ายประโยคก็ได้เช่นกัน ดังนี้

    –I had breakfast, reading a newspaper.
      ฉันทานอาหารเช้า...พร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วย

    –I saw an accident, walking along the street.
      ฉันได้เห็นอุบัติเหตุ...ขณะกำลังเดินไปตามถนน

   การกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน

    บางครั้งการใช้ present participle หรือ v-ing อาจไม่แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้น
พร้อมกับคำกริยาหลักของประโยค แต่อาจแสดงถึงการกระทำของประธานที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
กับคำกริยาหลักของประโยค
ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำกริยาที่เราเลือกมาใช้เป็น present
participle นั้นมีนัยความหมายว่ามักเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการกระทำอื่นนั่นเอง เช่น

    –Arriving home, the boy had something to eat hungrily.
      พอมาถึงบ้าน เด็กชายก็หาอะไรกินอย่างหิวโหย

ประโยคนี้จะมีความหมายว่า ‘เด็กชายกลับมาถึงบ้านก่อน แล้วจึงค่อยหาอะไรกิน’

    อย่างไรก็ตาม บางการกระทำหรือบาง v-ing อาจมีนัยความหมายในตัวเองว่าเป็นการ
กระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกับคำกริยาหลักของประโยค เช่น

    –I am in the swimming pool, making a phone call.

ประโยคนี้แสดงว่า making a phone call เกิดขึ้นพร้อมกับ was in the swimming
pool ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน เราก็ต้องใช้คำบุพบท
before หรือ after มาช่วย
ดังนี้

    –I am in the swimming pool before making a phone call.
      ผมอยู่ในสระว่ายน้ำ ก่อนที่จะขึ้นมาโทรศัพท์

    –I am in the swimming pool after making a phone call.
      ผมอยู่ในสระว่ายน้ำ หลังจากที่ได้ทำการโทรศัพท์แล้ว

    และในกรณีของ after นี้จะใช้ having + v3 แทนคำบุพบท after ก็ได้ โดยมักนิยม
วางไว้ข้างหน้า และคำกริยาในประโยคหลักก็ต้องเป็น past simple เสมอ ดังนี้

    –Having made a phone call, I was in the swimming pool.
      หลังจากได้ทำการโทรศัพท์ ผมก็ลงไปอยู่ในสระว่ายน้ำ

   การกระทำหลายการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน

    บางครั้งการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันอาจมีหลายการกระทำก็ได้ เช่น

–Arriving home, the boy had something to eat hungrily, getting sleepy.
พอมาถึงบ้าน เด็กชายก็หาอะไรกินอย่างหิวโหย แล้วก็รู้สึกง่วงนอน

   การลดรูป past continuous ลงเป็น present participle

    เราสามารถลดรูปของ past continuous ลงเป็น present participle ได้ดังนี้

    –He whistled while he was ironing. (past continuous)
    –He whistled, ironing. (present participle)

    โดยการลดรูปนี้มีเงื่อนไขว่าประธานของประโยคต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งในที่นี้คือ
he แต่ถ้าประธานของประโยคเป็นบุคคลคนละคนกัน เราไม่สามารถลดรูปได้ดังนี้

    –The doorbell rang while he was ironing. (past continuous)

    ประโยคนี้ประธานของประโยคเป็นบุคคลคนละคนกันคือ the doorbell กับ he เราจึง
ไม่สามารถลดรูปได้ ถ้าลดรูปลงเป็น present participle ก็จะผิดหลักไวยากรณ์ทันที ดังนี้

    The doorbell rang, ironing.

3. การใช้ v-ing แบบสร้างเองขยายความกรรมของคำกริยา vt

    แม้ว่าโดยหลักการ เราจะไม่สามารถนำเอา v-ing มาขยายความกรรมของคำกริยา vt
ใดๆได้ตามใจชอบ นอกเหนือจากที่นักภาษาศาสตร์ได้กำหนดไว้ให้เราแล้ว

    แต่ในทางปฏิบัติ เราสามารถนำเอา v-ing มาขยายความกรรมของคำกริยา vt ใดๆก็
ได้
โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าขยายความแล้ว v-ing นั้นขยายความกรรมของคำกริยา vt นั้น
จริงๆไม่ใช่ขยายความประธานของประโยค
ดังนี้

    –Earlier CCTV pictures showed
Lily arriving at Waterloo station at
      about 5 pm the same day.
(The Guardian)
     
กล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้ได้แสดงว่าลิลีกำลังมาถึงสถานีวอเตอะร์ลูตอน 5 โมงเย็นในวันนั้น

    ตามปกติ นักภาษาศาสตร์ไม่ได้กำหนดให้กรรมของคำกริยา show ใช้กับ v-ing
ได้ แต่เราสามารถใช้ได้ ถ้าใช้แล้ว v-ing ขยายความกรรมของ show จริงๆดังประโยค
ตัวอย่างข้างต้น นั่นคือ arriving ขยายความกรรมคือ Lily อย่างแน่นอน ไม่ได้ขยาย
ความประธานคือ CCTV pictures

    ลองดูประโยคตัวอย่างอีก 2 ประโยคเป็นแนวทางครับ
    –Armed police guide a woman carrying a child to safety. (NYDailyNews)
      ตำรวจอาวุธพร้อมมือชี้ทางให้ผู้หญิงที่กำลังอุ้มเด็กให้ไปสู่ที่ปลอดภัย

    –As they walked, John spied only a few people moving among the      
     
massive buildings. (K. P. Alexander, Artifice: Episode One)
        ขณะที่พวกเขาเดิน...จอห์นสังเกตเห็นผู้คนเพียง 2-3 คนเท่านั้นท่ามกลางมวลหมู่อาคารมโหฬารนั้น

   ดังนั้น ถ้าท่านผู้อ่านจะใช้ v-ing มาขยายความกรรมของคำกริยา vt ใดๆ
เอาเอง ก็ต้องดูให้แน่ว่า v-ing ของเราขยายความกรรมนั้นจริงๆดังประโยค
ตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้นครับ


ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ present participle แบบสร้างเอง
กับ to-infinitive แบบสร้างเอง


    บางการใช้ของ present participle (v-ing) แบบสร้างเอง กับ to-infinitive
(to-inf) แบบสร้างเอง จะมีลักษณะคล้ายกัน เช่น การใช้ v-ing และ to-inf ขยาย
ความประธาน เป็นต้น แต่การใช้นี้จะมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้

A) A man owning that shop is her father.
       ผู้ชายคนที่กำลังเป็นเจ้าของร้านนั้นเป็นบิดาของเจ้าหล่อน


B) A man to own that shop is her father.
       ผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของร้านนั้นเป็นบิดาของเจ้าหล่อน


ประโยค A) และ B) มีข้อแตกต่างกันดังนี้

    ถ้าเราเลือกใช้ v-ing เพื่อขยายประธาน ก็แสดงว่าเราต้องการเน้นว่า ‘กำลังเกิดขึ้น’ ดังนั้น owning that shop จึงมีความหมายว่า ‘
ที่่กำลังเป็นเจ้าของร้าน’

    แต่ถ้าเราเลือกใช้ to-inf ก็แสดงว่าเราไม่ต้องการเน้นว่า ‘กำลังเกิดขึ้น’ ดังนั้น to own that shop จึงมีความหมายว่า ‘ที่เป็นเจ้าของร้าน’


สรุป

   เนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คือ เคล็ดลับการใช้ present par-ticiple ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบสร้างเองในแบบที่เจ้าของภาษารู้

   ดังนั้น เมื่อถึงตรงนี้ก็แสดงว่า ท่านผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับ present
participle ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบสร้างเองในระดับเดียวกับเจ้าของ
ภาษาแล้ว

   ถ้าเช่นนั้น จะมัวรอช้าอยู่ทำไม จงรีบนำออกไปใช้ให้เป็นที่ล่ำลือกัน
เถิดว่า พวกเราคนไทยเก่งภาษาอังกฤษแล้ว                                               1  2

 [back to top] or [home]

  

 

 

 

ad_au1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_au3 ad_au4
au_adu5 ad_au6


ad_pp2_1ad_pp2_2
ad_pp2_3ad_pp4
             
click_detail click_detail