หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ tenes(B) หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ tenses(B) หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: TENSES(B)                                                                           วงกต จันทพานิช


TENSE แสดง ‘ปัจจุบันที่เป็นผลมาจากอดีต ปุ๋มลิ้งค์ไป facebook

    Tense แสดงปัจจุบันที่มีผลมาจากอดีตใน tenses(B) มีอยู่ 1 tense คือ present
perfect continuous tense โดยยังมีอีก 1 tense ที่แสดงปัจจุบันที่มีผลมาจากอดีต
เช่นกัน คือ present perfect ซึ่งกล่าวถึงไปแล้วใน tenses(A)
    ดังนั้น tense ที่แสดงปัจจุบันที่มีผลมาจากอดีตจะมีอยู่ทั้งหมด 2 tenses ด้วยกัน

    Tense แสดง ‘ปัจจุบันที่เป็นผลมาจากอดีต’ ใน tenses(B) ที่มีอยู่ 1 tense มีกล
เม็ดและหลักการใช้ ดังนี้


1. PRESENT PERFECT CONTINUOUS

    The trick of using Present Perfect Continuous is ‘something-has-been-happening-in-the-past-up-to-now’.

    กลเม็ดหรือกุญแจของการใช้ present perfect continuous (has/
have been + v-ing) ก็คือ ‘บางสิ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีตและได้ดำเนินอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน’ ดังนี้:


    –It has been raining outside.
        ฝนข้างนอกตกต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้

    –The traffic has been jamming for 30 minutes.                                          การจราจรติดขัดต่อเนื่องกันมาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา 30 นาทีแล้ว

    –How long have you been being on the Internet?
        เธอเล่นเน็ทมาเป็นเวลาต่อเนื่องกันกี่มากน้อยแล้วเนี่ย?

    –I have been living here since 2008.
        ฉันพักอาศัยอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2008

    และเราสามารถใช้ present perfect continuous เพื่อแสดงว่า ‘เหตุการณ์ในอดีต
ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมานั้นได้จบสิ้นลงก่อนปัจจุบันแล้ว แต่ยังมีผลให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน’
ได้ โดยมักมีประโยคอื่นมาขยายความให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นได้จบสิ้นลงแล้ว แต่ยังมีผล
ปรากฏอยู่ ดังนี้

    –She has been studying hard all day. She looks tired now.
        เจ้าหล่อนศึกษาเหล่าเรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างหนักทั้งวัน ตอนนี้เจ้าหล่อนจึงดูเหนื่อยล้า

    –They have been spending all of their savings. That is why they
      are broke.
        พวกเขาใช้เงินออมทั้งหมดของพวกเขาอย่างต่อเนื่องจนหมด นั่นคือสาเหตุว่าทำไมพวกเขาจึง
          ถังแตก

Present Perfect Continuous vs. Present Perfect

    การใช้ present perfect continuous กับ present perfect จะคล้ายกัน
และมักใช้แทนกันได้ โดย ‘present perfect continuous เน้นเหตุการณ์ในอดีต
ที่ได้เกิดขึ้นและดำเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน’ ส่วน ‘present perfect เน้นที่
เหตุการณ์ในอดีตที่ได้เกิดขึ้นและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อ
เนื่องก็ได้’ เช่น

    –The traffic has been jamming for 30 minutes.
        การจราจรติดขัดต่อเนื่องกันมาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา 30 นาทีแล้ว
            (แสดงว่าการจราจรติดขัดแบบแทบไม่ขยับเขยื้อนเลย)

    –The traffic has jammed for 30 minutes.
        การจราจรติดขัดมาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา 30 นาทีแล้ว
            (แสดงว่าการจราจรมีการขยับเขยื้อนตัวบ้าง)

   
    –She has been studying hard all day. She looks tired now.
        เจ้าหล่อนศึกษาเหล่าเรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างหนักทั้งวัน ตอนนี้เจ้าหล่อนจึงดูเหนื่อยล้า
    –She has studied hard all day.
        เจ้าหล่อนศึกษาเหล่าเรียนอย่างหนักมาทั้งวัน (ตอนนี้เจ้าหล่อนจึงดูเหนื่อยล้า)

    อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ present perfect continuous กับ present perfect จะมีความหมายต่างกัน เช่น สมมติว่าก่อนเข้าไปในห้างฯฝนได้ตกลงมา เมื่อเรา
ออกมาจากห้างฯ ฝนก็ยังคงตกอยู่ เราจึงได้อุทานขึ้นกับเพื่อนขึ้นว่า

    –Look! It has been raining.
        ดูซิเธอ...ฝนยังคงตกอยู่เลย

    และสมมติว่าก่อนเข้าไปในห้างฯ แดดแจ๋เลย แต่เมื่อออกมาจากห้างฯ กลับเห็นพื้น
ถนนหน้าห้างเปียกไปหมด เราจึงรู้ได้ทันทีว่า เมื่อสักครู่ฝนได้ตกลงมา เราจึงได้อุทาน
ขึ้นกับเพื่อนขึ้นว่า

    –Look! It has rained.
        ดูซิเธอ...เมื่อสักครู่ฝนคงตกลงมาแน่ๆ น้ำฝนเจิ่งนองพื้นถนนเลย

    ลองไปดูตัวอย่างเปรียบเทียบอีกสักประโยค

    –I have been designing this website.
        ฉันกำลังออกแบบเว็บไซท์นี้อยู่ โดยได้ทำมาพักใหญ่แล้ว และตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จ 
    –I have designed this website.
        ฉันออกแบบเว็บไซท์มาพักใหญ่แล้ว และตอนนี้ก็ออกแบบเสร็จแล้ว (ดังเห็นผลงานปรากฏอยู่)

    ประโยคหลังนี้สามารถประโยค present perfect อื่นๆมาสื่อความหมายแทนก็ได้ดังนี้


   –I have finished designing this website.
        ฉันเสร็จสิ้นการออกแบบเว็บไซท์แล้ว

คุณประโยชน์ของ tense ในภาษาอังกฤษ

    มาถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านคงอาจพอทราบเลาๆแล้วว่า ‘ทำไมภาษาอังกฤษจึงมีการคิดค้น
tense ขึ้นมาใช้?’ คำตอบก็คือ การใช้ tense นั้นใช้คำเพียงไม่กี่คำในการสื่อความหมาย แต่กลับได้เนื้อหาที่ต้องการสื่อมากนั่นเอง และนี่ก็คือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เรา
จำเป็นจะต้องเข้าใจการใช้ tense ต่างๆให้ได้ครบทุก tense นั่นเอง ไม่ว่าพวกมันจะใช้บ่อย
หรือไม่บ่อยก็ตาม


TENSES แสดง ‘อนาคต

    Tense แสดงอนาคตใน tenses(B) มีอยู่ 3 tenses คือ 1) future continuous 2) future perfect 3) future perfect continuous tense โดยยังมีอีก 1 tense ที่แสดงอนาคต เช่นกัน คือ future simple ซึ่งกล่าวถึงไปแล้วใน tenses(A)
    ดังนั้น tense ที่แสดงอนาคตจะมีอยู่ทั้งหมด 4 tenses ด้วยกัน
 
    Tense แสดง ‘อนาคต’ ใน tenses(B) ที่มีอยู่ 3 tenses มีกลเม็ดและหลักการใช้
ดังนี้

1. FUTURE CONTINUOUS

    There are 2 tricks of using Future Continuous:

   1. Future continuous is ‘will-be-happening-in-the-future’.

   มีกลเม็ดอยู่ ๒ กลเม็ดในการใช้ future continuous ดังนี้

   ๑. Future continuous (will be + v-ing) คือ ‘จะมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้น
ในอนาคต’ เช่น:


        –Tonight I will be watching the game with you.
           คืนนี้ฉันจะกำลังดูการแข่งขันกับเธอ

        –This evening I‘ll be cooking in the kitchen.
           เย็นนี้ฉันจะกำลังปรุงอาหารอยู่ในครัว

        –This afternoon I won’t get any line I will be talking with my client
          in the office.
           
บ่ายนี้ผมจะไม่รับสายใดๆ ผมจะกำลังพูดคุยกับลูกค้าในห้องทำงาน

   2.  Future continuous is ‘will-be-planning-to-do-something-
in-the-future’.

   ๒.  Future continuous (will be + v-ing) คือ ‘วางแผนที่จะทำบาง
สิ่งในอนาคต’ 
  
   การใช้ในข้อนี้เหมือนกับการใช้ present continuous เพื่อแสดงเวลาในอนาคต ดังนี้:

     –I will be buying it tomorrow.
             ฉันมีแผนที่จะซื้อมันวันพรุ่งนี้

     –I am buying it tomorrow.

  ฉันมีแผนที่จะซื้อมันวันพรุ่งนี้

          
I will be calling her later.
             ฉันมีแผนที่จะโทรหาเจ้าหล่อนทีหลัง

     –I am calling her later.
           
ฉันมีแผนที่จะโทรหาเจ้าหล่อนทีหลัง

2. FUTURE PERFECT

และ FUTURE PERFECT CONTINUOUS

    The trick of using Future Perfect is ‘will-have-finished-some
thing-in-the-future’.

    กลเม็ดหรือกุญแจของการใช้ future perfect (will have + v3) ก็คือ ‘จะทำบางสิ่งแล้วเสร็จ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต’ เช่น:

    –This movie will have ended at about four-forty-five.
        ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเวลาประมาณบ่าย 4 โมง 45 นาที

    –I will have finished my study next year.
        ฉันจะเรียนจบปีหน้า

    –I’ll have completed my homework at 7 o’clock.
        ฉันจะทำการบ้านเสร็จตอนหนึ่งทุ่ม

    –We’ll have started off by the time you arrive.
        พวกเราคงจะออกเดินทางกันไปแล้ว เวลาที่คุณไปถึงจุดนัดพบ

    ส่วนกลเม็ดการใช้ future perfect continuous (will have been + v-ing)
ก็จะคล้ายกับการใช้ future perfect ผู้ใช้จึงนิยมใช้ในรูป future perfect มากกว่า
ในปัจจุบัน future perfect continuous (will have been + v-ing) จึงได้ค่อยๆ
หลุดออกไปจากสารบบการใช้ tense ไปเรื่อยๆ นั่นคือ แทบจะไม่พบเห็นการใช้เลยใน
เวลานี้ ดังนั้น อย่าได้แปลกใจถ้าได้เห็นตำราไวยากรณ์ส่วนใหญ่ตัด tense นี้ออกไป
เลย

กลเม็ดการใช้ 7 tenses ที่ใช้น้อย

    Tense ทั้ง 7 tenses เป็น tense ที่นิยมใช้ในภาษาเขียนและการทำข้อสอบ มากกว่า
การใช้ในภาษาพูด

    ดังนั้น สำหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการใช้ tense ในการสนทนาเท่านั้น ก็ขอให้มุ่งเน้นการ
ศึกษาไปที่ tense 5 tenses ใน TENSES (A) เป็นหลัก ส่วนทั้ง 7 tenses นี้ก็ขอให้
อ่านพอเข้าใจเท่านั้น และเมื่อมีเวลาว่างเมื่อใดก็ค่อยกลับมาทบทวนเป็นคราวๆไป แล้วการ
ใช้ทั้ง 7 tenses นี้ก็จะค่อยๆซึมซับเข้าไปในหัวสมองของเราโดยอัตโนมัติ

    ส่วนท่านผู้อ่านที่ต้องใช้  tense เพื่อการเขียนและการทำข้อสอบ ก็ขอให้ศึกษาทั้ง 7 tenses นี้ให้เข้าใจโดยกระจ่าง แล้วการเขียนและการทำข้อสอบของเราก็จะประสบผล
สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ

                                              1  2  

 [back to top] or [home]

                         

 

 

ad_au1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_tb2_1ad_tb2_2
ad_tb2_3ad_tb2_4             
click_detail click_detail